Уводно упражнение(при Мария и Деян).

Припомниха ни командите:

 • exit - излиза от текущия шел
 • logout - същото като горното
 • man - документация за дадена команда (примерно man exit)
 • pwd - изпечатва текущата директория
 • ls [ -l -a -n ] - показва списък на файлове (в текущата директория по дефоулт)
 • cd - сменя текущата директория
 • who - показва всички логнати юзъри
 • whoami - показва името на текущия user (същи работи и who am i)
 • cp [ -r ] - копира файлове/директории (-r рекурсивно)
 • mv - мести файлове/директории
 • rm [ -r -rf ] - трие файлове / директории (с -r рекурсивно)
 • cat - показва съдържанието на файл на екрана
 • ps - показва всички процеси
 • kill [ -9 ] - изпраща сигнал на посочен pid (process id)
 • grep - показва редовете, mach-ващи регулярен израз
 • wc [ -c -l -w -m ] - брои думи, редове, символи във файл
 • tee - копира стандартен вход във файл и стандартен изход
 • crtl + C - терминира текущо работещата програма
 • crtl + D - изпраща EOF символ (край на файл) на работещата програма

Някои команди за по-приятен Vim:

:set nocompatible - разрешава изпозлването на стрелките за движение по редовете(реди това при използване на стрелките се получаваха някакви много странни неща.);
:syntax on - оцветява кода по подходящ начин;
:set nu! - номерира редовете;
:write - същото като :wq записва промените и излиза от средата);
:<номер_на_ред> - лесно е;
dd - изтрива текущия ред;
d10d - изтрива 10 ред от текущия;
p - paste;
y - copy;
y10y - копират се 10 реда.

За да запазим хубавия си Vim, написваме командите за красота във файла .vimrc в home - директорията(известно още като ~/.vimrc).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License