Софтуерни Шаблони за Проектиране (Software Design Patterns)

ТАЗИ СТРАНИЦА ВСЕ ОЩЕ СЕ РЕДАКТИРА!!!

Софтуерни Шаблони за Проектиране

Анотация на Дисциплината:

Софтуерните шаблони за проектиране са от решаващо значение при решаването на комплексни проблеми при разработката на индустриални програмни
приложения.Обектно-ориентираните (OO) шаблони за проектиране касаят дизайна, комуникацията и синхронизацията между обекти, и предлагат елегантни
решения на типови проблеми в проектирането с възможност за многократно използване. Настоящият курс е фокусиран върху практическите аспекти на
прилагането на шаблони в софтуерното проектиране и имплементация. Разглежданите концепции покриват обширна област от знания, необходими при разработката,
внедряването и поддръжката на съвременни децентрализирани софтуерни системи. След преглед на жизнения цикъл на проектиране на
софтуер, студентите ще бъдат запознати с различните типове OO шаблони за проектиране и многократното им използване при различни приложения.
Шаблоните са групирани в три основни групи - градивни, структурни и поведенчески. Представянето им става основно с използване на унифицираният език
за моделиране (UML). Специално внимание се обръща на разработката, документирането, тестването и многократното използване на шаблони и библиотеки
от шаблони.Софтуерните специалисти, на които се възлагат отговорностите по разработка на архитектурата и имплементацията на сложни софтуерни
продукти, освен обичайната подготовка като програмисти, трябва да имат и специализирана подготовка в областта на прилагането на шаблони за
проектиране. Целта на курса е да въведе обучаемите в тази основна дисциплина и да им даде необходимия практически опит за нуждите на софтуерната индустрия.

Лекции:

Rethinking the OOP
Introduction to Design Patterns
Creational Patterns
Structural Patterns: Part 1 Part 2
Behavioral Patterns: Part 1 Part 2 Part 3
Patterns' relationships
AntiPatterns: Part 1 Part 2 Part 3 Part 4

Упражнения:

Допълнителни Ресурси:

Основни UML Нотации за всеки Шаблон.
Архив съдържащ всички материали, предоставени тук

Библиография

1. Erich Gamma et al, Design Patterns, ISBN: 0201633612, Addison-Wesley Publ. Co., January 15, 1995.
2. Martin Fowler et al, Refactoring: Improving the Design of Existing Code, ISBN: 0201485672, Addison-Wesley Publ. Co., June 28, 1999.
3. Alan Shalloway and James R. Trott, Design Patterns Explained: A New Perspective on Object-Oriented Design,
ISBN: 0201715945, Addison-Wesley Publ. Co., July 9, 2001.
4. Grand M. Patterns in Java: A Catalog of Reusable Design Patterns Illustrated with UML, 2nd Edition, Vol. 1, Wiley; ISBN-13: 978-0471227298, 2002.
5. Grand M. Java Enterprise Design Patterns: Patterns in Java (Patterns in Java, V. 3), John Wiley & Sons, 2001.
6. http://www.cs.wustl.edu/~schmidt/cs242/
7. http://www.softed.com/courses/oodp.htm

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License