Свързан Стек

18.Свързан Стек

typedef int INFO_TYPE
struct Stack_el
{
  INFO_TYPE info;
  Stack_el *link;
};

За определянe указател към върха на стека( указател към указател ). Само указател не може, защото функцията като добави елемент тя променя указателя към върха на стека, ако се програмира на С друг начин няма, но за С++ може със псевдоним.

void push( Stack_el **t, INFO_TYPE x )
{
  Stack_el *p;
  if ( ( p = new Stack_el ) == NULL ) // това на С не върви..
  {
    cout << “\n Няма свободна памет.. \n”;
    exit(1);
  }
  p->info = x;
  p->link = *t;
  *t = p;
}
 
INFO_TYPE pop(Stack_el **t )
{
  Stack_el * p;
  INFO_TYPE x;
  if ( *t == NULL )
  {
    cout << “\nСтекът е празен\n ”;
    exit(1);
  }
  p = *t;
  *t = p->link;
  x = p->info;
  delete p;
  return x;
}
 
void main()
{
  INFO_TYPE x = 3, y;
  Stack_el *stack = NULL; // създаване на празен стек..
  push( &stack, x );
  y = pop( &stack );
}

< картинка.. >
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License