Последователен списък.

13. Последователен списък.

Забележка

Информацията в тази статия се отнася изключително за стек. Също така не е динамичен - защото заделя константно количество памет и не си променя размера по-време-на-изпълнение. Освен това не е реализиран на C++ (а на чисто C). Реализацията печата на стандартния изход възникнали грешки - това е неприложимо на практика - използвайте изключения, връщайте подходяща стойност от функцията (указваща че операцията е неуспешна) или просто функцията abort()
Четете на собствена отговорност!


За представяне на последователни списъци се използва последователно разпределена памет, тоест - последователни елементи на списъка се записват в последователни полета в оперативната памет на компютъра. Това означава:
$Loc(x_{k + 1}) = Loc(x_k) + C$, където С е константа, най-често означаваща дължината в байтове на един елемент в списъка. В общия случай: $Loc(x_k) = L_0 + k * C$, където $L_0$ е адресът в оперативната памет на елемента $x_0$ на списъка.

Под динамика на структура от данни се разбира начин на включване и изключване на елемент от тази структура данни.

Динамика на последователни стекове:
<картинка>
А - стек, Х - елемент, който ще включваме или изключваме, Т - номер на елемента във върха на стека, А(Т) - елемента във върха на стека. ( Номерацията започва от 1!! )
Добавяне: $T = T + 1$, $A(T) = x$
Изключване: $x = A(T), T = T - 1$.

Недостатъкът при този алгоритъм е, че не се отчитат конфликтните случаи, при които не достига място в Оперативната памет за добавяне на нов елемент или се прави опит за изключване на елемент от празен стек. Нека с М означим максималния допустим номер на елемент в стек. Мофицираме алгоритмите до:

Добавяне: Т = Т + 1, ако Т > М, то Препълваме и спираме иначе А(Т) = х

Изключване: ако Т == 0, то Празен стек и спираме, иначе х = А(Т), Т = Т - 1.

Обикновени функции:
Много често последователните списъци и стекове се моделират чрез масив. За да направим по-модифицируеми функциите, се използват възможностите на С - дефиниране на макрос и име на нов тип.

Реализация на алгоритмите:

#define M 100
typedef float ELEMENT_TYPE;
 
struct Stack
{
  int t;
  ELEMENT_TYPE stack_array[M];
};
 
void push( Stack *s, ELEMENT_TYPE x )
{
  s->t++;
  if ( s->t > M )
  {
    printf(" \n Overflow ");
    exit(1);
  }
  s->stack_array[ s->t - 1 ] = x;
}
 
ELEMENT_TYPE pop( Stack *s )
{
  if ( s->t == 0 )
  {
    printf( " \n Empty Stack " );
    exit(1);
  }
 
  ELEMENT_TYPE   x;
  x = s->stack_array[s->t - 1];
  return x;
}
 
void main()
{
  Stack st = {0};
  ELEMENT_TYPE x = 3.14, y;
  push( &st, x );
  y = pop( &st );
}

Проверката дали стекът е празен и съобщението за грешка могат да се реализират с отделни функции.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License