Пирамидална структура от данни - Heap

BinaryHeap

Какво представлява Heap-a ?

Heap-a представлява дървовидна структура от данни, в която елементите се подреждат по зададен ключ ( т.е има наредба в дървото ). Изпълнено е, че ако A e баща на B, то key(A) >= key(B). ( неравенството може да е обратно в зависимост от това дали е MinHeap или MaxHeap ).
Коренът на дървото, винаги представлява минималния( или максималния ) елемент с цел бърз достъп до него. При взимане на този елемент, той се изтрива и Хийп-а се преподрежда, така че винаги за корен да бъде съответният екстремен елемент ( минимален или максимален ).
Другото важно свойство на Heap-a е, че е почти пълно дърво ( балансирано ) и това ни позволява да го държим в масив, без да губим излишна памет.
Max-heap.png
Картинка, представляваща Binary MaxHeap.
Пояснение към картинката : 100 е най-голямото число и стои за корен на дървото. Всички елементи от лявото и дясното поддърво са по-малки от него.
Ляво поддърво : 19 е най-голямото число от лявото поддърво и всички елементи от неговото ляво и дясно поддърво са по-малки от него.
Дясно поддърво : Същото.
Този инвариант важи с рекурсвина сила за всяко поддърво в съответния минимален или максимален хийп.

Видове Хийп

Тук ще разгледаме Binary Heap-a, но не се завлуждавайте, че всичко в програмирането е двоично ;)
Може да разгледате в wikipedia различните видове.
// да се сложи таблицата със сравненията на различни хийпове и съответните сложности на операциите

Основни операции в Двоичен Хийп

 • Добавяне на елемент (percolate up)

Алгоритъмът е следния :

 1. Слагаме новият елемент като листо в дървото, на първото свободно място
 2. Сравняват се новият елемент и баща му и ако не са в правилна наредба, се разменят
 3. Ако са в правилна наредба, елементът е добавен на правилното място.

Картинките показват добавянето на 15 в максимален хийп.
150px-Heap_add_step1.svg.png150px-Heap_add_step2.svg.png150px-Heap_add_step3.svg.png

 • Взимане на екстремния елемент ( минимален / максимален ) (percolate down)

Това е еквивалентно на триене на корена от дървото.
Алгоритъмът е следния :

 1. Слагаме последният елемент от дървото на мястото на корена
 2. Сравняваме с по-голямото ( по-малкото ) от двете му деца и ако не е изпълнена наредбата - разменяме ги
 3. В момента в който наредбата е изпълнена - спираме

Изтриване на корена от горния хийп :
150px-Heap_remove_step1.svg.png150px-Heap_remove_step2.svg.png

Приложения

Най-честата употреба на Хийп-а е за реализация на приоритетна опашка , която от своя страна се използва в доста алгоритми, свързани с графи ( Дийкстра , Намиране на МПД с Прим ).
Друга честа употреба е сортиране, известно като heapsort

Реализация на Java

За реализацията се използва масив
370px-Binary_tree_in_array.svg.png
Като съответно е пропуснат 0левият елемент, за по-лесно ( за мен ) смятане на индексите.
За връх с индекс i, левият син се намира на индекс 2 * i, а десният 2 * i + 1.

Първо ще започнем с interface-a за опашка ( защото Heap-a ще се ползва най-често като приоритетна опашка )

package heap;
/**
 * Основният интерфейс за Опашка
 * Операции : добавяне, махане, размер
 */
public interface Queue<E extends Comparable<E>> {
 
  /**
   * Добавя елемента отзад на опашката
   * @param element
   */
  public void add(E element);
 
  /**
   * @return Връща първият елемент от опашката
   */
  public E poll(); 
 
  /**
   * @return Броят елементи в опашката
   */
  public int size();
 
  /**
   * @return Дали опашката е празна
   */
  public boolean isEmpty();
}

И следният клас, който реализира интерфейс-а.
Представлява имплементация на минимален хийп.

package heap;
/**
 * Реализация на минимален хийп
 * Най-малкият елемент е винаги отгоре на дървото
 * и съответно първия елемент на опашката.
 */
public class MinHeap<E extends Comparable<E>> implements Queue<E> {
 
  private static final int DEFAULT_CAPACITY = 100;
 
  private int size;
 
  /**
   * Масивът, където ще държим дървото, което представлява хийп-а
   * 0-левата позиция няма да съдържа нищо и съответно релацията ще е :
   * data[i] - връх i
   * data[i/2] - бащата на връх i
   * data[i*2] - ляв син на връх i
   * data[i*2 + 1] - десен син на връх i
   */
  private E[] data;
 
  public MinHeap() {
    this(MinHeap.DEFAULT_CAPACITY);
  }
 
  @SuppressWarnings("unchecked")
  public MinHeap(int capacity) {
 
    data =(E[]) new Comparable[capacity + 1];
    size = 0;
  }
 
  /**
   * Конструктор, който строи Хйип-а по даден масив
   */
  @SuppressWarnings("unchecked")
  public MinHeap(E[] array) {
    data = (E[]) new Comparable[array.length + 1];
 
    for(int i = 0; i < array.length; i++)
      data[i+1] = array[i];
 
    size = array.length;
    buildHeap();
  }
 
  @Override
  public void add(E element) {
    if(size == data.length - 1)
      enlargeArray(data.length*2 + 1);
 
    int position = ++size; // взимаме следващата свободна позиция в масива и местим нагоре
 
    // percolate-up-ваме
    // position > 1 е проверка при добавяне на първият елемент
    while(position > 1 && data[position/2].compareTo(element) > 0) {
      data[position] = data[position/2];
      position /= 2;
    }
 
    // намерили сме позицията на елеманта и го поставяме
    data[position] = element;
  }
 
  @Override
  public E poll() {
    E min = data[1]; // понеже е MinHeap, най-малкият елемент стои отгоре
 
    // Като трием от Хийп, взимаме последният елемент
    // и го слагаме за корен, след което го "прецеждаме" надолу ( percolate down )
    E replace = data[size]; 
    data[1] = replace;
 
    data[size--] = null; // пазим чисто след нас
    if(size == 0)    
      data[1] = null;
 
    percolateDown(1); // пускаме помощната фукнция, за да прецеди елемента  
    return min;
  }
 
  /**
   * Взима елемента на позиция hole и го намества спярмо това, дали е Min/Max Heap
   * @param hole - позицията на елемента
   */
  private void percolateDown(int hole) {
    int child;
    E tmp = data[hole];
 
    // Докато не стигнем края на хйипа
    for(; hole * 2 <= size; hole = child) {
      child = hole * 2;
 
      // Взимаме по-малкият наследник ( ляв/десен )
      if(child != size && data[child+1].compareTo(data[child]) < 0)
        child++;
 
      // ако все още има елемент, който е по-малък от прецеждащия се - разменяме
      // иначе сме му намерили мястото и излизаме от цикъла
      if(data[child].compareTo(tmp) < 0)
        data[hole] = data[child];
      else
        break;
    }
    // слагаме елемента на мястото му
    data[hole] = tmp;
  }
 
  /**
   * Строим Хийп-а, когато ни е даден неподреден масив за параметър на конструктора
   */
  private void buildHeap() {
    for(int i = size / 2; i > 0 ; i--)
      percolateDown(i);
  }
 
  /**
   * Помощна функция, която създава нов масив с желания размер
   * и копира старите стойностти
   * @param capacity - размерът на новия масив
   */
  private void enlargeArray(int capacity) {
    E[] enlarged = (E[]) new Comparable[capacity];
    for(int i = 0; i < data.length; i++)
      enlarged[i] = data[i];
    data = enlarged;
  }
 
  @Override
  public int size() {
    return this.size;
  }
 
  @Override
  public boolean isEmpty() {
    return this.size == 0;
  }
 
  @Override
  public String toString() {
    StringBuilder res = new StringBuilder();
 
    res.append("[ ");
    for(int i = 1; i <= size; i++) {
      res.append(data[i]);
      res.append(" ");
    }
    res.append("]");
    return res.toString();
  }
 
  public static void main(String[] args) {
 
    Integer[] a = {4,6,10,-1,3};
 
    MinHeap<Integer> pq = new MinHeap<Integer>(a);
 
    System.out.println(pq); // -1 3 10 6 4
 
    System.out.println("Polling min element : " + pq.poll()); // -1
 
    System.out.println(pq); // 3 4 10 6
 
    while(!pq.isEmpty())
      System.out.print(pq.poll() + " "); // 3 4 6 10
    System.out.println();
    System.out.println(pq); // [ ]
  }
}

Линкове по въпроса

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License