Списъци

Страницата стана егати яката. В момента преговаряме с O'Reilly да я издаваме в световен мащаб.


Представяне на списъци в prolog

Темата на упражнението бяха списъците (както може да сте се досетили от хилядите заглавия, които сочат именно това) и някои основни операции над тях. Минималистичният синтаксис на prolog никак не ограничава работата с абстракции, стига те да се представят подходящо.
Ta, списъците се разделят на глава и опашка (най-общо - първи елемент и всичко останало), както и някакво означение за край на списък/празен списък, подобно стратегията за работа със списъци при функционалното програмиране. Което на prolog за списъка [a, b], например, би следвало да изглежда горе-долу така:

list (a, list (b, f)).

- предикат, в който с f се означава празния списък.

Разбира се, че с горното само ни гъбаркаха и всъщност в езика има специален синтаксис за списъци, който поне не ни отегчава с кръгли скоби:

[ ]           % означаващо празния списък
[ a | [ b | [ ] ] ]   % подробно означение за списъка [ a, b ]
[ a, | L ]       % означение за списъка [ a, <всичко останало>]
[ a, b ]        % прегледно означение за списъка [ a, b ],
            % когато го подаваме като аргумент (в този му вид е трудно да се работи с него при дефинирането на правила)

Извличане на елемент на списък

Извличане на първи елемент

…е тривиално:

first(X, [X|_]).

като долната черта е анонимен аргумент - подчертаваме (буквално) това, че не ни пука какво има там. Мнемониката е голяма работа при програмирането, дори има езици, в които тя е всичко най-трудно за написване, но това е една друга приказка.

Извличане на произволен елемент

Важното е, че макар и да не ни помага в списък за пазаруване на произволна майка, за кратки списъци работи извличане на елемент по следния начин:

element_at(_, _, _, ..., X|_).

А ето и не-дебилен начин за това да се извлече K-тия елемент от списък (с поне K елемента):

element_at(H, [H|T], 1).
element_at(X, [H|T], Y) :- Y1 is Y - 1, element_at(X, T, Y1).

Ако искаме да сме по-прецизни:

element_at(H, [H|T], 1).
element_at(X, [H|T], Y) :- integer(Y), Y > 1, Y1 is Y - 1, element_at(X, T, Y1).

Извличане на последен елемент

Логиката е следната - ако списъкът се състои от един елемент, взимаме го, инак прилагаме същото изискване към опашката му, т. е.:

last(X, [X]).
last(X, [_|T]):- last(X, T).

Принадлежност към списък

Проверка дали даден елемент се среща в списък:

has_item(X, [X|T]).
has_item(X, [H|T]) :- has_item(X, T).

Забележка: Това връща не резултат в променлива, а true, когато е изпълнено. Може да се направи и с променлива, естествено.

Конкатениране на списъци

Ако някой от списъците, които искаме да конкатенираме, е празен, резултатът е другият списък, иначе резултатът има главата на първия списък и опашка - конкатенацията на остатъка от първия списък с втория. Съвсем като функционалното програмиране, с разликата, че не "връщаме" резултат, а насилваме prolog да ни помни фактите:

my_append([], [Y|Ys], [Y|Ys]).
my_append([X|Xs], [], [X|Xs]).
my_append([X|Xs], [Y|Ys], [X|Res1]) :- my_append(Xs, [Y|Ys], Res1).

Втори начин:

myappend([],B,B).
myappend([H|A],B,[H|C]):- myappend(A,B,C).

Подсписъци

Префикс

Тук имаме една проверка за коректност дали това, в което търсим даден префикс, въобще е списък. А какво е списък - празният списък и всичко, което изглежда като списък, звучи като списък и мирише на списък:

is_list([]).
is_list([_|_]).

Тогава просто имаме предвид, че магическият празен списък е префикс на всеки списък и дефинираме:

preffix([], L).
preffix([X|P], [X|L]):- preffix(P, L).

Суфиксът се проверява по подобен-не-записах-какъв начин. Повярвайте.

Префикс и суфикс представени чрез append:

preff(P,L):-myappend(P,X,L). 

suff(X,L) :- myappend(P,X,L).

Подсписък

За проверката дали един списък е подсписък на друг, асистентът позволи да еволюираме и да използваме нещо, което вече сме дефинирали - конкатенацията на списъци. Идеята е, че ако единият списък действително е подсписък на другия, то префикс + подсписъка + суфикс == списък. Казваме, че S е подсписък на L, ако съществува някакво парче X, което като конкатенираме с някакъв суфикс B, да дава целия списък L. Към X пък поставяме изискването да е конкатенация на някакъв префикс А с нашия евентуален подсписък L. Абе:

sublist(S, L):- append(X, B, L), append(A, S, X).

Премахване на елемент

Имаме конкретен елемент, който не го щем в списъка. Като срещнем първия такъв - махаме го, без да го питаме:

remove(X, [X|Xs], Xs ).
remove(X, [Y|Ys], [Y|Zs]):- remove(X, Ys, Zs).

Пермутации

Тази толкова основна операция, за която нямахте търпение да видите как става, нали. Ми на. Та как става - хващаме главата на единия списък и я премахваме от другия (използваме вече дефинираното правило remove), повтаряме с остатъка от двата списъка, докато не падне и последната глава и ламята издъхне в кърви:

% perm(Permutation,List). - би трябвало да се генерират пермутации.
perm([], []).
perm([X|Xs], L):- remove(X, L, Res), perm(Xs, Res).

Проверка дали е пермутация:

perm([], []).
perm(L1, L2):- sort(L1, SortedL1), sort(L2, SortedL2), SL1 == Sl2.

(Подсказка: Асимптотично по-бързо е)

Сортиране

Проверка дали списък е сортиран:

is_sorted([]).
is_sorted([X]).
is_sorted([A, B|L]):- A < B, is_sorted([B|L]).

Колкото до самия акт на сортиране, някой по-малко честен човек би казал "о, колко лесно и елегантно е сортирането в Пролог". Не е лесно. И далеч не е бързо.
Както и да е, дами и господа - merge sort:

merge_sort([],[]).
merge_sort([X],[X]).
merge_sort(List,Sorted):- halve(List,L1,L2),   % разделя списъка на 2
  merge_sort(L1,Sorted1),merge_sort(L2,Sorted2), % и сортира всяка част отделно, после ги събира
  merge(Sorted1,Sorted2,Sorted).

% Помощни процедури
% Това прави от 1 списък - два
halve([], [], []).
halve([H], [H], []).
halve([H1|[H2|T]], [H1|L1], [H2|L2]) :- halve(T, L1, L2).

% Това обединява два сортирани списъка в един - пак сортиран.
% резултатът е в последния параметър.
merge([],L,L).
merge(L,[],L).
merge([X|T1],[Y|T2],[X|T]):-X=<Y,merge(T1,[Y|T2],T).
merge([X|T1],[Y|T2],[Y|T]):-X>Y,merge([X|T1],T2,T).

Дължина на списък

len(0, []).
len(X, [H|T]) :- len(Y, T), X is Y + 1.

Толкоз. Избягваме да изразяваме събирането направо някъде из скобите, че най-много да ни застигне някое проклятие.
Ако още не е станало очевидно, този език е анти-C++.

Специален елемент (минимален, максимален, най-малък, …)

От математическа гледна точка имало разлика между минимален и най-малък елемент, казват. Dude, we don't care. Минимален елемент на списък може да се намери като първо дефинираме как да разпознаем по-малкия от два елемента:

% помощната дефиниция
min2(A, B, A):- A < B.
min2(A, B, B):- A >= B.

%същинската дефиниция
min(X, [X]).
min(X, [H|T]):- min(N, T), min2(H, N, X).

Друг начин. Кога казваме, че елемент от списък е максимален? Елементарно - когато в списъка няма по-голям елемент от него:

max(X, L) :- member(X, L), not(member(Y, L), Y > X).

Не забравяйте точката в края на всеки ред.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License