Логическо програмиране

[Изисквания и оценяване за редовна сесия 2015]

1. Език на предикатното смятане
2.Термове в език на предикатното смятане от 1ви ред
3. Предикатни формули. Семантика на предикатни формули, определими подмножества, изображения
4. Еднозначен синтактичен анализ, заместване, замяна
5. Пренексна нормална форма
6. Ербранови Структури
7. Булеви формули над дадено множество от съждителни променливи
8. Разширяване на езици. Обогатяване на структури. Скулемизация
9. Съждителна резолюция
10. Трансверзали на фамилии от множества. Минимални трансверзали
11. Теорема за компактност
12. Езици с формално равенство
13. Либерална резолюция
14. Унификация. Най-общ унификатор.
15. Хорнови дизюнкти

Писмен изпит

[Контролно 1 - летен семестър 2012/2013 г.]
[Контролно 1 - летен семестър 2012/2013 г. - с подробни решения, писани от асистентите]1
[Контролно 2 - летен семестър 2012/2013 г.]
[Контролно 2 - летен семестър 2012/2013 г. - с подробни решения, писани от асистентите]
[Контролно 1 - зимен семестър 2012/2013 г.]
[Контролно 1 - зимен семестър 2012/2013 г. - с подробни решения, писани от асистентите]
[Контролно 2 - зимен семестър 2012/2013 г.]
[Контролно 2 - зимен семестър 2012/2013 г. - с подробни решения, писани от асистентите]
[Контролно 1 - КН 3-ти курс, 2011-2012]
[Контролно 2 - КН 3-ти курс, 2012-2013]
[Писмен Изпит - Септември 2013г.]
[Устен Изпит - Септември 2013г.]
[Теоретичен изпит част 1, Юли 2015]
[Теоретичен изпит част 1, Юли 2015]
[Теоретичен изпит част 2 ,Юли 2015]
[Теоретичен изпит част 2 ,Юли 2015]

iq
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License