Диференциална геометрия - упражнения

статията се нуждае от дописване и редактиране!


Задача 1

Ако векторната функция е с постоянна величина |x(s)|=const, производната е допирателна към кривата, описва сфера.

Решение:

Доказваме $x.\dot{x} = 0 \Longleftrightarrow x(s)$ има постоянна дължина.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License