Тема 23.

Електронна поща в Интернет.


страницата се нуждае от дописване/преглеждане


Електронната поща, обикновено наричана просто e-mail / email / eMail е много стара концепция. Много. Първите системи за обмяна на съобщения между компютри са се появили не по-късно от 1966 година. Употребата на електронна поща в интернет е един от факторите за неговото развитие. E-mail системи са разработвани от организацията ISO, от комитета CCITT, от различни американски университети, и на други места. Поради това съществуват и множество стандарти - например CCITT X.400.

Поне една картинка имаше по темата. Някъде из архива е.
email.png
E-mail системата се основава на TCP/IP пакетна мрежа, но действа на принципа на комутацията на съобщения. Съобщенията се предават от субект на субект, като при приемане се съхраняват (буферират) и се препращат при първа възможност, докато не достигнат получателя. В интернет получателят се обозначава като niamodlevelpot.revresliam|xobliam#niamodlevelpot.revresliam|xobliam - например moc.liamg|repoocsmaps#moc.liamg|repoocsmaps. Доставянето е асинхронно - не е нужно адресатът да е онлайн, за да му бъде доставено съобщението.
Най-разпространената в момента форма на електронна поща се основава на протокола SMTP.

Структура на електронно съобщение

Едно e-mail съобщение се състои от плик (envelope), хедър и тяло на съобщението.

Плик (envelope)

Предназначението на плика е аналогично на това на плика в традиционната поща (напоследък често наричана snail mail): той съдържа минималното количество информация, необходимо на пощенските сървъри да доставят съобщението до получателя, а също и как да го третират по пътя. Някои от полетата, съдържащи се в плика, са:

 • name
 • address
 • priority
 • encryption

Пликът е дефиниран в RFC 8211.

Хедър

Хедърът съдържа служебна информация за писмото. Той, както и тялото, са дефинирани в RFC 822.
Хедърът включва:

 • To - E-mail адрес на първичен получател (recipient). При единствен получател, това е той.
 • Cc - E-mail адрес на вторичен получател. Идва от carbon copy и е взето от дните, когато копия на писма са се правели с индигова хартия.
 • Bcc - E-mail адрес на третичен получател. Идва от blind carbon copy. Теоретично, би трябвало получателите в Bcc: да получат копие от писмото, без тези в To: и Cc: да знаят това. На практика, това не се изисква по стандарт. Различните имплементации го обработват по различен начин.
 • From - Името на лицето / програмата, автор на писмото.
 • Sender - E-mail адрес на актуалния изпращач (адрес, от който всъщност е тръгнало писмото).
 • Received - Едно или много такива полета, отразяващо движението на писмото през сървърите. Всеки запис указва една транзакция между MTA-та.
 • Return-Path - Подобно на Received, съдържа информация за източника на съобщението и за обратния път до него2.
 • Date - Дата на изпращане на писмото.
 • Reply-To - E-mail адрес, на който да се изпрати отговорът. Има смисъл, когато писмото не е дошло от автора - например, в пощенските списъци3.
 • Message-Id - Уникален за изпращача идентификатор на съобщението.
 • In-Reply-To - Идентификатор на съобщението, на което настоящето отговаря.
 • Keywords - Ако присъства, съдържа ключови за писмото думи.
 • Subject - Тема (предмет) на съобщението.
 • X-<…> - Нестандартни хедъри, обикновено специфични за имплементацията. Някои от тях се използват много често и са de facto стандартни.

Списък на стандартизирани полета на хедъра / плика се намира тук.

Тяло

Тялото съдържа полезната информация на съобщението - текст и/или двоични данни.
Първоначално в тялото се е допускал само текст в ASCII. Поради недалновидност, обаче, е допусната височайша глупост: предвидено е да се използва ASCII-7 (първите 128 знака от ASCII таблицата, или нулевата страница). Това е било идеално за САЩ, но вгорчава живота на всички, които използват други символи. Години наред в държавите с друга азбука, например кирилица, съществуват проблеми с кодирането на символите, най-често поради съществуването на няколко различни схеми за борба със 7-битовото ASCII4, и разчитането на писмото често е въпрос на шанс - дали получателят ще приложи същата кодировка, каквато и подателят.

За борба със седемте бита са измислени много начини. Най-масовата схема прекодира ASCII-8 в двоичен код, който изпраща като ASCII-7, а клиентът го обръща отново в ASCII-8. Тя се реализира по няколко начина:

Base64 encoding

Текстът се разбива на части по 3 октета (24 бита), а те се делят на 4 групи по 6 бита, които могат да имат стойности между 0 и 63. След това групите се обръщат в ASCII-7:

Стойност 0 25 26 51 52 61 62 63
ASCII-7 символ A Z a z 0 9 + /

Ако текстът не е достатъчно дълъг, първо се допълва със символи =.
Кодирането е икономично (около 25% надбавка).

Quoted-printable

Полезно за текст, съдържащ предимно ASCII-7 знаци. Те се запазват, а останалите се заместват с шестнайсетичната си стойност, предшествана от знак =, и цялото това се огражда в кавички. Например, главната кирилска буква А (ASCII 192 в Windows-1251) се кодира като "=C0".

Двоично кодиране - uuencoding

Наследство от Unix и неговите (стари) mail-системи. Кодира символите двоични числа, например в BCD (Binary Coded Decimal).

Все по-популярна става директната употреба на Unicode, без нужда от кодирания на символи.

MIME

Практиката с (пре)кодирането на информацията се оказва лоша - води до практическа неизползваемост на системата. Затова, след като електронната поща се разпространява извън САЩ, започват да се търсят други начини за представяне на съдържанието. В един хубав момент, в RFC 1341, допълнено от RFC 1521, и допълнено още безброй пъти, се появяват MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions]. Това е разширение на e-mail стандарта, което описва вида на представяната в тялото информация. MIME има поне две много важни характеристики:

 • Позволява пращане на съдържание, различно от обикновен текст - разнообразни двоични файлове, например.
 • При текстово съдържание, указва начина на кодиране на символите.

Всъщност MIME е такава гъзария, че се възприема и от HTTP и WWW за указване на съдържанието5 .
MIME дефинира следните полета в хедъра:

 • MIME-Version
 • Content-Description - ASCII текст, описва съдържанието.
 • Content-ID - подобно на Message-Id
 • Content-Transfer-Encoding - Основно се ползват ASCII-7, ASCII-8, Base64, Quoted Printable, UU. Ползват се и други.
 • Content-Type - Тип на съдържанието. Доста пълен списък има тук. Най-разпространени (дадените стойности са малка част от възможния набор):
  • text - plain, richtext (например, .rtf - Rich Text Format; позволява неща като bold, underline, italic)
  • image - gif, jpeg
  • audio - basic
  • application - octet-stream, postscript
  • message - rfc822, partial (тялото съдържа част от съобщението) / external-body (тялото се предава отделно)
  • multipart
 • И други.

Компоненти на e-mail системата

Първите системи, разглеждани в RFC 822, са свързани чрез малки, прости мрежи, в които работят специализирани, скъпи компютри, които непрекъснато са онлайн. Затова при тях съобщенията се доставят от краен потребител до краен потребител, директно от SMTP. Сега ситуацията е по-различна. Комуникацията се осъществява по модела клиент - сървър. Според функциите си се открояват няколко вида субекти: MUA (Mail User Agent), MTA (Mail Transfer Agent), MDA (Mail Delivery Agent), MSA (Mail Submission Agent), описани в RFC 5068. Най-важните са MTA и MUA.

 • MUA - Работи при крайния потребител (изпращач / получател). Създава и съобщения и ги изпраща към e-mail структурата. Получава от нея съобщения и ги предоставя на потребителя. Почти синоним на e-mail клиент. Най-често ползва протоколи като POP версия 3, работещ по подразбиране на порт 25, и IMAP, работещ по подразбиране на порт 143. Чрез тези двата протокола се реализира взаимодействието сървър -> клиент6.
 • MTA - Основна част от SMTP, работи на e-mail сървърите. Грижи се за получаването, съхраняването, обработката и препращането на e-mail съобщения. Като негови подфункции могат да се обособят MSA и MDA. Реализира взаимодейстията клиент -> сървър и сървър -> сървър.

Обикновено процесът на изпращане и получаване на електронна поща протича така: MUA изпраща написаното от потребителя съобщение до своя пощенски сървър. Там съобщението се поема от MTA и се съхранява. Ако адресатът се обслужва от същия сървър, съобщението се съхранява в неговата пощенска кутия (mailbox) - структура, намираща се на сървъра, или директно - на потребителския компютър. Ако не, то съобщението се препраща, директно или през други сървъри (MTA-та), до пощенския сървър на клиента, където се съхранява в кутията му. E-mail системата не работи в реално време. По пътя си съобщението се съхранява от MTA-тата, в случай, че то не може да бъде препратено на момента, и се предава, когато това стане възможно. Затова изпратеното съобщение може да бъде получено моментално, а може да се забави няколко минути, а даже и няколко часа.7

Работа на SMTP

SMTP работи в следната последователност:

 1. Създава TCP съединение с по-голям от 1023 source port и destination port 25. Извършва DNS resolving на домейна на получателя, получава от неговия DNS сървър IP адреса на пощенския сървър, който обслужва клиента, и използва това IP за сокета (който не помни: ipaddress:port). При успешно установяване, SMTP сървърът отговаря с 220 READY. (кодовете на командите са подобни, ако не същите, на тези при FTP).
 2. Клиентът праща HELO hostname, къдетоhostname е FQDN на клиента. Сървърът отговаря с 250 OK.
 3. Клиентът праща MAIL FROM: address, където address е e-mail адрес на изпращача, стойността на reply-to полето от хедъра. 250 OK.
 4. Клиентът праща RCPT TO: address | списък от адреси на един и същи сървър. 250 OK.
 5. Клиентът праща DATA. 250 OK.
 6. Следва самото съобщение. Кодировката му се описва в хедъра. Краят на съобщението се обозначава с два нови реда, обозначени с <CR><LF><CR><LF>8.
 7. Клиентът затваря сесията с QUIT. Сървърът отговаря с 221 CLOSING.

И малко за POP3

Post Office Protocol, версия 3. Използва се за достъп до съобщенията в пощенската кутия. Подобен на SMTP откъм команди. Най-голямата разлика е възможността за удостоверение (authentication) - чрез парола се контролира достъпът до пощенската кутия.

При POP3 процесът на четене протича така:

 1. Клиентът установява връзка към пощенския сървър по порт 110. Сървърът отговаря с OK.
 2. Клиентът праща потребителското си име и парола. Сървърът ги утвърждава с OK (или не ги утвърждава с ERR). Данните се предават в явен вид. Има възможност за криптиране / хеширане, но обикновено не се имплементира.
 3. Клиентът подава команда. Сървърът я изпълнява и връща OK.
 4. Клиентът подава QUIT за край на ссесията.

Някои POP3 съобщения (команди):

 • USER
 • PASS
 • QUIT
 • STAT - връща броя на съобщенията в кутията
 • LIST - връща списък на писмата
 • TOP <message> n - първи n реда от съобщението <message>

Още по въпроса

Introduction to email
Различаване на spam-хедъри

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License