Тема 22.

Файлов трансфер в Интернет.


страницата се нуждае от дописване/преглеждане


Докато тази тема стане напълно готова, можете да четете от файла на Иван Иванов.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License