Тема 20.

Транспортни протоколи TCP и UDP.


страницата се нуждае от дописване/преглеждане


Table of Contents

Докато тази тема стане напълно готова, можете да четете от файла на Иван Иванов.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License