Тема 12.

Статична и централизирана маршрутизация


страницата се нуждае от дописване/преглеждане


Статична маршрутизация

Важно : В днешно време под статична маршрутизация се разбира нещо по-различно! - Б. А.

Статичната маршрутизация е друг подход към проблема за намиране на оптимален маршрут. При нея маршрутизаторите взимат решение според маршрутна таблица, съдържаща се в паметта им. За всеки рутър X, в таблицата му за всеки Y от другите рутъри в графа има записи, описващи съседите на X, през които може да се достигне Y, и коефициенти - "оптималност на ребрата" до тези съседи. Коефициентите се определят от администратора или се изчисляват по някакъв начин, като сборът им е единица. При постъпване на пакет, рутърът генерира произволно число в интервала [0.00, 1.00]. Коефициентите разбиват интервала на подинтервали, и в зависимост от това, в кой подинтервал попада числото, пакетът се предава към съответния съсед. Накратко: съседите с по-големи коефициенти имат по-голям шанс да получат пакета.

routergraph.png

Пример: За горния граф, маршрутната таблица на рутър J е показана по-долу. Пристига пакет с цел (destination) B. J избира случайно число x. Ако x лежи в интервала:

  1. [ 0.00 , 0.46 ] - пакетът се праща на A.
  2. [ 0.47 , 0.77 ] - пакетът се предава на H.
  3. [ 0.78 , 1.00 ] - пакетът се предава на I.
A A 0.63 I 0.21 H 0.16
B A 0.46 H 0.31 I 0.23
C A 0.34 I 0.33 H 0.33
D H 0.50 A 0.25 I 0.25
E A 0.40 I 0.40 H 0.20
F A 0.34 H 0.33 I 0.33
G H 0.46 A 0.31 K 0.23
H H 0.63 K 0.21 A 0.16
I I 0.65 A 0.22 H 0.13
J - - - - - -
K K 0.67 H 0.22 A 0.11
L K 0.42 H 0.42 A 0.16

Методът в този си вариант е доста дървен и не се използва вече.

Възможно е схемата да се допълни с метода на Берън (горещия картоф): коефициентите са свързани с натоварването на опашката. За да се поддържа такава маршрутна таблица, е необходимо да се знаят мрежовата топология, скоростта на линиите (ребрата) и натоварването им в дадения момент. Поради това става трудно таблицата да бъде актуална1, и схемата отново се оказва дървена.

Централизирана маршрутизация

Решение на проблема дава централизираната маршрутизация. При нея, един компютър играе централна роля (маршрутизиращ център) - обикновено голяма машина с обслужващ персонал, изпълняваща сложни програми. Неговата задача е през определен период от време да събира информация за скоростта и състоянието на връзките (линиите), да изчислява маршрутни таблици за останалите рутъри (например, по Dijkstra) и да им ги праща. По този начин таблиците се поддържат в относително актуално състояние, ще отразяват промените в натоварванията и отпадналите маршрути, а отделните рутъри няма да имат нужда от сложен hardware / firmware за съставянето им. Една известна мрежа, работеща на този принцип, е била френската TRANSPAC.2
Това решение обаче има куп недостатъци:

  1. Приложимо е за достатъчно големи мрежи (стотици рутъри).
  2. Ако центърът излезе извън строя, цялата идея отива по дяволите - рутърите ще работят със стари таблици. Следователно има нужда да се поддържат поне 2 маршрутизиращи центъра заедно с обслужващ ги персонал, което намалява рентабилността на работа ($$$) и ограничава потребителите до големи организации. Така е било и в TRANSPAC - държавата плаща, за да се използват центровете.
  3. Данните за връзките пристигат по-бавно от крайните рутъри, отколкото от близките. Това затруднява достоверното измерване на натовареността на ребрата.
  4. Линиите около централния възел се затлачват със служебен трафик.
  5. Въпреки, че този метод се счита за най-добър по отношение на лесна и ефективна администрация, в една децентрализирана мрежа (например, ARPAnet) финансирането се оказва трудно, поради което още от тогава в нея и нейните наследници не се използва такава маршрутизация.

В търсене на решение за тези проблеми, се появява динамичната децентрализирана (разпределена) маршрутизация. В следващата тема.
Напоследък, с решаването на някои от проблемите на централизираната маршрутизация, интересът към нея се възражда.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License