Компютърни Мрежи

Компютърни мрежи

Общи приказки

от 06.04 до предпоследната седмица ще има 7 упражнения по 2 часа.
На 09.04 четвъртък – първо контролно 2 астрономически часа. От 11 до 13 и нещо. Минимум – 6 страници за 4.50 по 3 теми. Пищови – 1 страница А4. За второто контролно – 2 страници А4.
Предпоследната седмица на семестъра след 1 юни правим второ контролно, което е върху целия материал с 2 страници пищов. Ако писменият се вземе на юни, няма писмен на есен.
Ако имаме средно аритметично от двете контролни + писмен изпит >= 4.50, тогава сме освободени от устен изпит.
За устния изпит – 2 страници пищов. Ако сме малко хора, може и да е устен този изпит наистина.
Втората седмица от сесията след операционните системи ще има устен изпит.

Литература:

  1. Computer Networks – Andrew Tannenbaum - 3та или 4та редакция (от последните редакции).
  2. Компютърни мрежи и интернет – Академик Боянов, Кирил Боянов, Христо Тулаков.
  3. TCP/IP Мрежи и системна администрация - старичка книга.

1. Компютърни мрежи. Апаратура и топологии.
2. Структура и еталонен модел на мрежите. Характеристика на нивата.
3. Видове мрежи - комутация на канали, пакети и съобщения.
4. Физическо ниво в мрежите. Теоретически основи и среди за предаване.
5. Канално ниво - кадри, предаване, грешки, номерация, прозорци.
6. Управление в канала - HDLC формати.
7. Метод на достъп до съобщителната среда в ETHERNET.
8. Управление на канала ETHERNET. Превключватели и мостове.
9. Мрежов протокол IP - адресация, подмрежи и маски. ICMP.
10. Преобразуване на IP адреси и физически адреси - ARP, DHCP.


Първо контролно - 9 април 2009.


11. Маршрутни алгоритми - обхождане, наводняване, метод на Берън.
12. Статична и централизирана маршрутизация.
13. Разпределена маршрутизация с дистантен вектор.
14. Маршрутизация със следене състоянието на връзката.
15. Йерархична маршрутизация.
16. Маршрутни протоколи RIP и BGP.
17. Маршрутен протокол OSPF.
18. Задръствания и управление на потоците в мрежата.
19. Транспортно ниво - процедури за съединенията.
20. Транспортни протоколи TCP и UDP.
21. DNS система за именоване. Процес на резолвинг на имената.
22. Файлов трансфер в Интернет.
23. Електронна поща в Интернет.
24. Хипертекстов протокол в Интернет.


Компютърни мрежи - снимки (до 02.04.2009)
Компютърни мрежи - снимки (до 26.03.2009)
Компютърни мрежи - всички снимки (част 1)
Компютърни мрежи - всички снимки (част 2)

Всички лекции до края


Въпроси, забележки и други

Евтини рециклирани лаптопи за студенти.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License