Тема 10

Модели на адресация в процесор Pentium.


страницата се нуждае от дописване/преглеждане


Адресация от тип R-R(Register - Register)

Адресация от тип R-M (Register - Memory)

Базово индексна адресация със скаларен множител.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License