Малки контролни

Малки контролни от лекции


Защото малките неща в живота ни радват най-много.

Първо малко контролно

Група I
Оценете в глобалната среда:
а.)

(define (f x y)
  (define (g x)
    (+ x y)
  )
  (+ (g x) y )
)

б.) (f 3 4)
в.) (g 5)

Група II
Оценете в глобалната среда:
а.)
(define (f x y)
  (define (g x)
    (+ x y)
  )
  (+ (g x) y )
)

б.) (f 2 4)
в.) (g 4)

Второ малко контролно

Да се реализира функция, приемаща два аргумента - х и N и изчислява приближение на степен на неперовото число $e^x$ по следната формула:

(1)
\begin{align} a_n = 1 + \cfrac{x}{1} + \cfrac{x^2}{2!} + \cfrac{x^3}{3!} + \cdots + \cfrac{x^n}{n!} \end{align}

I група
С рекурсия.
II група
С итерация.

Пето малко контролно

Това контролно е лесно и проверява уменията за създаване на списък и достъпване на елементите му.

1. Списъкът l има вида ((a b (c)) (d) e)
Като използвате единствено процедурите car и cdr достигнете до елементите a,b,c,d,e. Естествено, композиции от рода на cadr, caddr също са позволени.

2. Списъкът l= (all these problems) е даден. Да се състави списък със следния вид:

 1. ((all) these problems)
 2. (all ((these) problems))
 3. (all (these problems))
 4. ((all) (these) (problems))

Позволено е да се използват car, cdr, cons, list. В условието не пише за list, но може.

Шесто малко контролно

В това контролно се проверява доколко са усвоени функциите за работа със списъци. Могат да се използват всички неща, дадени до момента, включително map/filter/reduce/accumulate.

Даден е списък от списъци. Всеки елемент на този списък представлява данни за ученик в следния формат:

(Име среден_успех брой_отсъствия)

Да се напише процедура, която да връща тези ученици, които имат успех по-голям или равен на средния и отсъствия не повече от средните.
Пример:
Входни данни:
(
  (Георги 6 0)
  (Иван 4 4)
  (Пешо 5 2)
)
Резултат:
(
  (Георги 6 0)
  (Пешо 5 2)
)

Х'то малко контролно

Да се генерира поток:

(2)
\begin{align} x , -\frac{x^3}{3!} , \frac{x^5}{5!} , -\frac{x^7}{7!}, \cdots, (-1)^n\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \cdots \end{align}
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License