Дискретна Математика - упражнения

Дискретна Математика - упражнения за специалност Информатика
За теория погледнете в Дискретна Математика или в някой учебник.

Съдържание


Съдържанието може да е непълно


1. Множества. Релации. Функции.
2. Комбинаторика

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License