Държавен изпит на ОКС бакалавър по Информационни системи (ИС), 16-17.07.2013

Държавен изпит на ОКС бакалавър по Информационни системи (ИС), 16-17.07.2013

Задачите са възстановени по спомен. Всяка задача се оценява по шестобална система (2-6), а общата оценка от задачи се формира на база тежест (в проценти) на всяка задача. Логично е сумата на процентите да е 100, но тук са възстановявани по спомен и излизат към 97. Времето за работа е 3 астрономически часа.

Задачи

Зад. 1 (16%, C/C++)

Даден е код на функия на C, която сравнява 2 низа (или символи в низ, нещо такова…). Да се напише функция на C или C++, която по зададен масив от низове (char*), дължина на масива (цяло число) и указател към функция, задаваща наредба (comparator), сортира масива.

Зад. 2 (16%, C++)

Да се създаде клас Task, който представя за изпълнение. Съхранява информация за име на задачата (низ до 100 символа) и време за изпълнение на задачата (цяло число). Да се създаде и друг клас, RecurringTask, представящ задача, която се повтаря. В допълнение, класът съхранява информация за броя повторения на задачата (цяло число). Да се дефинират:

 • подходящи конструктори;
 • метод print, който печата информация задача;
 • метод getTotalTime, който връща общото време за изпълнение на задача (за RecurringTask е времето, умножено по броя пъти);
 • метод printShort, който за масив от задачи отпечатва информация за тези от тях, чието общо време за изпълнение е по-малко от общото време на обекта, за който се вика методът. Масивът може да съдържа обекти както от Task, така и от RecurringTask.

Зад. 3 (17%, C/C++)

Двоично дърво е представено по следния начин:

struct Node
{
  int data; // или пък char* да е било, принципно е без значение
  Node* left;
  Node* right;
  Node* parent;
}

left е указател към ляв възел (поддърво), right - към десен, parent - към родител. Да се напише функция
Node* lowestCommonAncestor ( Node* n1, Node* n2 )

, която връща най-близкия общ предшественик на два възела (n1 и n2). За реализацията може да се използват структури от STD наготово (бяха изброили кои точно).

Зад. 4 (7 или 8%, Haskell)

За списък от цели числа [x1,x2,…,xn] едноместна функция f казваме, че "запазва" елемент, ако f(x) също принадлежи на списъка. Да се напишат следните функции на Haskell:

 • preserved f l, която за функция (f) и списък от цели числа (l) връща дали функцията "запазва" елементите на l;
 • preserve l lf, която за списък от цели числа l и списък от функции lf проверява дали всяка функция запазва всички елементи на списъка;
 • preservedby l lf, която за списък от цели ч исла l и списък от функции lf връща списък с функциите, които запазват всички елементи на списъка;

Зад. 5 (15%, Дизайн на БД)

За система за продажда на автобусни билети се създава база данни.
В нея се съхранява информация за автобусна гара с уникален номер (число), име (низ до 100 символа, уникален), град, в който е гарата, и държава (един град може да има повече от 1 гари).
Пътуване се представя с уникален номер (число), начална и крайна гара, час на тръгване и час на пристигане, цена на билета (реално число с 2 знака след десетичната запетая).
Автобус се представя с уникален номер (число), регистрационен номер (до 8 символа, без интервали) и брой места (цяло число).
За всяко пътуване се задава поне 1 автобус. БД трябва да пази данни и за дата на пътуване на всеки автобус.
а) Да се направи E/R модел на базата данни.
б) Да се преобразува E/R моделът в релационен. Където е възможно, да се премахнат излишествата.
в) Да се напишат DDL команди, които реализират релационния модел и всички ограничения.

Зад. 6 (5-10%, БД - заявки)

Дадена е база данни за прегледи:

 • Doctors съхранява информация за лекари:
  • Id е уникален номер, първичен ключ;
  • Name е фамилия на лекар;
  • Specialty е специалност на лекаря.
 • Patients съхранява информация за пациенти:
  • Id е уникален номер, първичен ключ;
  • Name са имената на пациента;
  • Gender е пол на пациента ('f' - жена, 'm' - мъж);
  • DoctorId е външен ключ към личен лекар на пациента, може да е NULL.
 • Records съхранява информация за извършени прегледи, първичният ключ е съставен от полетата DoctorId, PatientId, ExamDate:
  • DoctorId е уникален номер на лекара, извършил прегледа;
  • PatioentId е уникалният номер на прегледания пациент;
  • ExamDate е дата на извършване на прегледа;
  • Diagnose е диагнозата на пациента от прегледа.

Да се напишат следните SQL заявки:
а) извежда всички пациенти, които за прегледани от лекар с уникален номер 101, но за които не е личен лекар;
б) извежда справка във вида Пациент | Лекар | Брой прегледи, която дава информация за броя прегледи при различните лекари на пациент с номер 10101.
ц) избор на зъболекар в Пловдив

Зад. 7 (10%, АПИС: UC)

За описаната в зад. 5 система да се направи подробен потребителски случай за "закупуване на билет". Да включва основен сценарий, поне 2 алтернативни сценарии и нефункционални изисквания.

Зад. 8 (5-10%, АПИС: UML)

За описаната в зад. 5 система да се направи диаграма на състоянията на билет (резервиран, закупен и т.н.), като се обясни (обоснове).

Теория

I група: 7 и 23 (Обектно ориентирано програмиране – Основни принципи. Класове и обекти. Оператори. Шаблони на функции и класове. Наследяване и полиморфизъм и Дискретни разпределения. Задачи, в които възникват. Моменти –
математическо очакване и дисперсия.
)
II група: 5 и 11 (Модели на разпределени ИТ архитектури. Среди и протоколи за разпределени приложения. Основни системни средства за планиране и управление на разпределената цифрова и информационна обработка. и Бази от данни. Релационен модел на данните.)

Изтеглените теми показват, че всяка може да се падне, така че не разчитайте на информация кой е в комисията :)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License