Въведение в Графи

Ориентирани и неориентирани графи и мултиграфи. Представяния на графи. Предимства и недостатъци на различните представяния. Анализ по сложността по време на алгоритмите върху графи - въвеждане на асимптотични нотации на функции на две променливи. Линейна сложност по време при графи.

Представяне на графи в паметта

Операция/Представяне Матрица на съседство Списък на наследниците Списък на ребрата Матрица на Инцидетност
Добавяне на ребро $O(1)$ $O(logN)$ $O(logM)$ cell-content
Изтриване на ребро $O(1)$ $O(logN)$ $O(logM)$ cell-content
Проверка за съществуване на ребро $O(1)$ $O(logN)$ $O(logM)$ cell-content
Намиране на наследниците на връх $O(n)$ $O(Di)$ $O(n + logM)$ cell-content
Проверка за свързаност на два върха с път $O(n^2)$ $O(n+m)$ $O(n*logM)$ cell-content
Необходима памет $O(n^2)$ $O(m)$ $O(m)$ cell-content

Матрица на съседство

Това представяне позволява графът да се пази като матрица с размери NxN, където N е броят на върховете.
Свойствата на това представяне:

 • За неориентирани графи, ребро между връх i и връх j се представя като A[i][j] = 1; A[j][i] = 1;
 • За ориентирани графи е достатъчно само едната посока (в зависимост от ориентацията)
 • Ако имаме тежест на ребрата, тя лесно може да се запише в матрицата (вместо 1 се записва съответната стойност)

Една малка програмата, която показва основните операции с Матрица на Съседство

#include <stdio.h>
 
#define V 10
 
int A[V][V]; // 9 vertexes starting from position 1
 
void addUnorientedEdge(int from, int to) {
  A[from][to] = 1;
  A[to][from] = 1;
}
 
int main() {
  // init all cells with 0
  for(int i = 0; i < V; ++i ) {
    for(int j = 0; j < V; ++j) {
      A[i][j] = 0;
    }
  }
 
  // hard-code a graph
  addUnorientedEdge(1,2);
  addUnorientedEdge(1,4);
  addUnorientedEdge(2,3);
  addUnorientedEdge(2,5);
  addUnorientedEdge(4,5);
  addUnorientedEdge(4,7);
  addUnorientedEdge(5,6);
  addUnorientedEdge(5,8);
  addUnorientedEdge(5,9);
 
  // check if there is an edge between to vetexes
  /*
  if(A[i][j] == 1) {
    // there is an edge
  } else {
    // there is no edge between these two vertexes
  }
  */
 
  // go through all neighbours of a vertex
  int N = 1;
  for(int i = 0; i < V; ++i) {
    if(A[n][i] != 0) {
      // neighbour
    }
  }
 
  // print the matrix
  for(int i = 0; i < V; ++i) {
    for(int j = 0; j < V; ++j) {
      printf("%d ", A[i][j]);
    }
    printf("%s", "\n");
  }
 
  return 0;
}
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License