Chuxx

14.01.2010


страницата се нуждае от дописване/преглеждане


Table of Contents

Задача 1

Дадено е уравнението $f(x) = 0$, където $f(x) = x^5 - 3x^4 - 8x^2 + 7$.
а) Да се намери горна граница за положителните корени на уравнението като се използва правилото на Лагранж.
б) Да се определи броят на положителните и отрицателните корени като се приложи теоремата на Декарт.
в) Да се локализират реалните корени на уравнението с интервали с дължина 1.
г) Да се предложат сходящи итерационни методи за числовото намиране на реалните корени на уравнението.

Решение:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License