Програмиране на C
Table of Contents

Конспект

Конспект, формат jpg

Конспект, формат docx


Тема 1: Променливи и типове данни. Константи (литерали).

Тема 1, част 1

Тема 1, част 2


Тема 2: Масиви, коментари и структура на програмата.

Тема 2, част 1

Тема 2, част 2


Тема 3: Форматиран изход. Функция printf().

Тема 3, част 1

Тема 3, част 2


Тема 4: Форматиран вход. Функция scanf().

Тема 4, част 1

Тема 4, част 2


Тема 5: Операции и изрази. Преобразуване на типовете.


Тема 6: Оператори за цикъл.

Тема 6, част 1

Тема 6, част 2


Тема 7: Оператори if, switch, break, continue и goto.


Тема 8: Препроцесор. Макроопределения. Макроопределения с аргументи.


Тема 9: Препроцесор. Включване на файлове. Условна компилация.


Тема 10: Функции.


Тема 11: Области на действие на променливите. Класове памет. Разделно компилиране.

Тема 11, част 1

Тема 11, част 2

Тема 11, част 3

Тема 11, част 4


Тема 12: Инициализиране на променливите. Буфериран вход и изход - getchar() и putchar().

Тема 12, част 1

Тема 12, част 2


Тема 13: Указатели и операции с тях. Адресна аритметика.

Тема 13, част 1

Тема 13, част 2

Тема 13, част 3

Тема 13, част 4


Тема 14: Указатели и масиви. Операции с отделни битове.

Тема 14, част 1

Тема 14, част 2


Тема 15: Функции и указатели. Указатели към функции.

Тема 15, част 1

Тема 15, част 2


Тема 16: Функции с променлив брой параметри.

Тема 16, част 1

Тема 16, част 2


Тема 17: Структури.


Тема 18: Обединения. Дефиниране имена на типове. Изброен тип.


Тема 19: Функции от високо ниво за работа с текстови файлове.


Тема 20: Функции от високо ниво за работа с двоични файлове.

Тема 20, част 1

Тема 20, част 2

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License