Тема 20

Частни производни, диференцируемост, пълен диференциал. Достатъчно условие за диференцируемост. Частни производни от по-висок ред, равенство на смесените произведения.


страницата се нуждае от дописване/преглежданеВ тази точка ще разгледаме как стои въпросът с диференцирането на функция на 2 променливи. Тъй като вече знаем как стои въпросът с диференциране на функция на 1 променлива, ще изкажем една теорема която прави връзката между двете (т.нар. критерий за диференцируемост).

Ще започнем с дефиниции за частни производни по някоя от променливите (в случая - x, y).

Частна производна

Дефиниция:

(1)
\begin{array} {l} \mbox{Let } f(x, y) \mbox{ de{}fined in } B_\Delta (x_0, y_0)\\ {}\vspace{5 mm}\\ \mbox{1. }\dfrac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x} = \underset{x \to x_0}\lim \dfrac{f(x, y_0) - f(x_0, y_0)}{x - x_0} = \underset{\Delta x \to 0}\lim \dfrac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x} \end{array}

наричаме първа частна производна на f във точка (x_0, y_0) по променливата x.

(2)
\begin{array} \mbox{2. }\dfrac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y} = \underset{y \to y_0}\lim \dfrac{f(x_0, y) - f(x_0, y_0)}{y - y_0} = \underset{\Delta y \to 0}\lim \dfrac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y} \end{array}

наричаме първа частна производна на $f$ във точка $(x_0, y_0)$ по променливата y.

Още 2 алтернативни начина на записване:
$\dfrac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x} = f_x'(x_0, y_0) = (f(x_0, y_0))_x'$

Общо взето частна производна е просто производната на функцията, като останалите променливи считаме за параметри - т.е разглеждаме функцията на няколко променливи като функция на една променлива и една (или повече) константи/параметри.

Диференцируемост

Дефиниция:

(3)
\begin{array} {l} f(x, y) \mbox{ differentiable in } (x_0, y_0) \mbox{ iff }:\\ \exists \mathrm A, \mathrm B \in \mathbb R:\\ {}\vspace{3 mm}\\ \Delta f = f(x, y) - f(x_0, y_0) =\\ = \mathrm A (x - x_0) + \mathrm B (y - y_0) + \alpha_1(x-x_0, y-y_0) (x - x_0) + \alpha_2(x-x_0, y-y_0) (y - y_0)\\ \mbox{where } \underset{(x, y) \to (x_0, y_0)}\lim\alpha_i(x - x_0, y - y_0) = 0\quad i = 1,2\\ {}\vspace{3 mm}\\ \mbox{Or alternatively (with delta):}\\ \Delta f = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) =\\ = \mathrm A \Delta x + \mathrm B \Delta y + \alpha_1(\Delta x, \Delta y) \Delta x + \alpha_2(\Delta x, \Delta y) \Delta y\\ \mbox{where } \underset{(\Delta x, \Delta y) \to (0, 0)}\lim\alpha_i(\Delta x, \Delta y) = 0\quad i = 1, 2\\ \end{array}

Дефиницията е сложна - но нейната цел(поне) е обозрима. Една функция е диференцируема в точка, ако съществува допирателна към графиката на функцията в тази точка. Както се сещате графиката на функция на 2 променливи е някаква повърхнина (някакъв сбръчкан килим в добрия случай), и диференциала дава точно параметрите на тази равнина - A е коефициента на наклона на права от равнината по направление x, докато B е по y.
Т.е това е разширено с 1 измерение понятието за допирателна (която в 1D варианта беше просто допирателна права).

Диференциал

Дефиниция:
Ако една функция е диференцируема в точка, то нейният диференциал в тази точка е просто първата част от равенството (от дефиницията за диференциал):
$d f(x_0, y_0) = \mathrm A (x - x_0) + \mathrm B (y - y_0)$
Както сами виждате - бележи се като диференциал във линейния случай (с малко d отпред).

Връзка между производна и диференциал

Следната теорема дава връзка между частните производни на функция и нейният диференциал (по-точно A и B)
Теорема:

(4)
\begin{array} {l} \mbox{Let }f(x, y) \mbox{ de{}fined over } B_\delta(x_0, y_0) \mbox { and differentiable in } (x_0, y_0) \Longrightarrow\\ {}\hspace{5 mm}\mbox{1. } f(x, y) \mbox{ continuous in } (x_0, y_0)\\ {}\hspace{5 mm}\mbox{2. } \exists \dfrac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x},\ \dfrac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x} \mbox{ and }\\ {}\hspace{10 mm} \mathrm A = \dfrac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x},\ {} \mathrm B = \dfrac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y} \end{array}

Доказателство:

Достатъчно условие за диференцируемост

Теорема

(8)
\begin{array} {l} \mbox{Let } f(x, y) \mbox{ de{}fined over } B_\delta (x_0, y_0) \mbox{ and }\\ \forall (x, y) \in B_\delta (x_0, y_0)\\ {}\hspace{5 mm}\exists\ \dfrac{\partial f(x, y)}{\partial x},\ {} \dfrac{\partial f(x, y)}{\partial y} \end{array}

и частните производни са непрекъснати в точка $(x_0, y_0)$.
Доказателство:

Шантава теорема

Следва една малко шантава теорема:
Теорема:

(12)
\begin{array} {l} \mbox{Let } z = f(x, y) \mbox{ defined over } B_\Delta (x_0, y_0) \mbox{ and differentiable in } (x_0, y_0)\\ \mbox{Let } x = x(t), y = y(t) \mbox{ defined over } (t_0 - \delta, t_0 + \delta) \mbox{ and differentiable in } t_0\\ \mbox{ and } \forall t \in (t_0 - \delta, t_0 + \delta) \longrightarrow (x(t), y(t)) \in B_\Delta (x_0, y_0)\\ \Longrightarrow z(t) = f(x(t), y(t)) \mbox{ differentiable in } t_0 \mbox{ and}\\ dz(t_0) = \dfrac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x}.\dfrac{dx(t_0)}{dt} +\dfrac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y}.\dfrac{dy(t_0)}{dt}\\ \end{array}

Следва и варианта със заместване на функция с 2 променливи:

(13)
\begin{array} \mbox{Let } \\ x = x(u,v)\\ y = y(u,v)\\ \mbox{ and } z(u,v) = f(x(u,v), y(u,v))\\ {}\vspace{3 mm}\\ \Longrightarrow \dfrac{\partial z}{\partial x} = \dfrac{\partial f}{\partial x}.\dfrac{\partial x}{\partial u} + \dfrac{\partial f}{\partial y}.\dfrac{\partial y}{\partial u}\\ \dfrac{\partial z}{\partial y} = \dfrac{\partial f}{\partial x}.\dfrac{\partial x}{\partial v} +\dfrac{\partial f}{\partial y}.\dfrac{\partial y}{\partial v}\\ \end{array}

Не знам как може да се обясни това нещо по човешки …

Производни от по висок ред

Дефиниция:
На всяка частна производна можем да намираме нейната производна… и така нататък. За сега се интересуваме само от повторно прилагане (т.е втора производна). Има 4 различни 2ри производни, заради 2те променливи по който можем да диференцираме вече 2те първи производни

(14)
\begin{array} {l} \dfrac{\partial (\frac{\partial f}{\partial x})}{\partial x} = \dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}\\ \dfrac{\partial (\frac{\partial f}{\partial y})}{\partial y} = \dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}\\ \begin{matrix} \dfrac{\partial (\frac{\partial f}{\partial y})}{\partial x} = \dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}\\ \dfrac{\partial (\frac{\partial f}{\partial x})}{\partial y} = \dfrac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}\\ \end{matrix}\mbox{ smeseni proizvodni} \end{array}

Равенство на смесените производни
Теорема:

(15)
\begin{array} {l} \mbox{Let } f(x, y) \mbox{ de{}fined over } B_\delta (x_0, y_0) \mbox{ and }\\ \exists\quad \dfrac{\partial f}{\partial x}, \dfrac{\partial f}{\partial y}, \dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}, \dfrac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}\\ \mbox{and } \dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}, \dfrac{\partial^2 f}{\partial y\partial x} \mbox{ continuous in } (x_0, y_0) \Longrightarrow\\ \dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y} = \dfrac{\partial^2 f}{\partial y\partial x} \end{array}

Или - ако има смесени производни и те са непрекъснати в $(x_0, y_0)$, то те са равни (в общия случай не е вярно).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License