Упражнения по Анализ 2

Упражнения


страницата се нуждае от дописване/преглеждане


Предговор

Как да решаваме интеграли

За да решим един интеграл трябва пъво да го анализираме - дали функцията е рационална, ирационална или тригонометрична. Може да не е нито едно от 3-те, но най-вероятно се свежда до някой от тях с приложение на методите за интегриране. След като видим какъв е интеграла - просто прилагаме алгоритъма за решаване на този тим интеграли.

Критерии за сходимост

При всичките критерии, ако съответната сума е точно равна на 1, то критерият не казва нищо за реда. Може да е сходящ, може да не е.

Критерий на Даламбер
$\underset{n=1}{\overset{\infty}{\sum}} a_n \ ,\ \ a_n > 0$ редът е сходящ, ако $\underset{n \to \infty}\lim \dfrac{a_{n+1}}{a_n} < 1$

Критерий на Коши
$\underset{n=1}{\overset{\infty}{\sum}} a_n$ е сходящ, ако $\underset{n\to\infty}\lim\sqrt[n]{a_n}<1$

Критерий на Раабе - Дюамел
$\underset{n=1}{\overset{\infty}{\sum}} a_n$ е сходящ, ако $\underset{n \to \infty}\lim\ n(\dfrac{a_n}{a_{n+1}} - 1) > 1$

Критерий на Лайбниц
$\underset{n=1}{\overset{\infty}{\sum}} (-1)^na_n$ ред с алтернативно сменящ се знак е сходящ, ако $a_n \to 0$

Критерий на Дирихле
$\underset{n=1}{\overset{\infty}{\sum}} a_nb_n$ ако $b_n \to 0$ и $\{S_n=\underset{i=1}{\overset{\infty}{\sum}}a_i\}$ е ограничена, следва че редът е сходящ.

Критерий на Абел
$\underset{n=1}{\overset{\infty}{\sum}} b_na_n$ ако $\{b_n\}$ e монотонна, ограничена и $\underset{n=1}{\overset{\infty}{\sum}} a_n$ e сходяща, следва че $\underset{n=1}{\overset{\infty}{\sum}} b_na_n$ е сходяща

Основни развития на функции в ред

$e^x= \overset{\infty}{\underset{n=0}{\sum}} \dfrac{x^n}{n!}$ сходим за $x \in R$

$\sin x= \overset{\infty}{\underset{n=0}{\sum}} \dfrac{(-1)^nx^{2n+1}}{(2n+1)!}$ за $x \in R$

$\cos x= \overset{\infty}{\underset{n=0}{\sum}} \dfrac{(-1)^nx^{2n}}{(2n)!}$ за $x \in R$

$(1+x)^m= 1+ \overset{\infty}{\underset{n=1}{\sum}} \binom{m}{n} x^n$ за $x \in (-1,1)$

$\log (1+x)= \overset{\infty}{\underset{n=1}{\sum}} \dfrac{(-1)^{n-1}x^n}{n}$ за $x \in (-1,1]$

$\arctan x= \overset{\infty}{\underset{n=1}{\sum}} \dfrac{(-1)^{n-1}x^{2n-1}}{2n-1}$ за $x \in [-1,1]$
Аркусът трябва да се доказва на изпит, не може да се използва наготово.
ето как се доказва

Как се решават двойни интеграли

Нека $\mathcal {D}$ е криволинеен трапец по x, тоест $\mathcal D \begin{cases} a \le x \le b \\ f(x)\le y \le g(x) \end{cases}$

(1)
\begin{align} \underset{ \mathcal D}\int\int F(x,y) dxdy = \int_a^b \Big( \int_{f(x)}^{g(x)} F(x,y) dy \Big) dx \end{align}

Тоест разделяме двойния интеграл, на интеграл от интеграл, и първо интегрираме по едната променлива(другата разглеждаме като параметър), после и по втората(първата изчезва след интегрирането).

Писмен изпит Анализ 2 КН (08.07.2006)

Задача 1

Решете интеграла
$\int \dfrac{x}{(x^2-1)\sqrt{x^2+2x+4}} dx$
Решение:

Задача 2

Сумирайте следния ред навсякъде, където е възможно
$\underset{n=1}{\overset{\infty}{\sum}} \dfrac{(-1)^{n-1}x^{2n} }{n(2n-1)}$
Решение:

Задача 3

Намерете локалните екстремуми на функцията
$z = x^4+y^4-x^2-2xy - y^2$
Решение:

Задача 4

Представете като криволинеен трапец по $x$ и по $y$ следната област

$D \begin{cases} x^2+\dfrac{y^2}{4} \ge 1 \\ x^2+y^2 \le 4y \end{cases}$

Писмен изпит Анализ 2 КН (септември)

Задача 1

Пресметнете интеграла
$\int \dfrac{\ln(1+x)-\ln x}{x(1+x)} dx$

Задача 2

Нека $z = xy\sqrt{1-\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{4}}$ намерете локалните екстремуми.

Задача 3

За $D \begin{cases} y \ge (x-1)^2 \\ y \le 1-(x-1)^2 \end{cases}$ пресметнете

(11)
\begin{align} \underset{D}{\int\int} \dfrac{1}{\sqrt{y}}dxdy \end{align}

Писмен изпит Анализ 2 КН (2005 - юни)

Задача 1

Сметнете интеграла

(12)
\begin{align} \int \dfrac{t}{(t^2+t-1)^2}dt \end{align}

Задача 2

Сметнете интеграла

(13)
\begin{align} \int \dfrac{dx}{(1+\sqrt{x(x+1)})^2} \end{align}

Задача 3

Развиите в ред по степенните на $x$ функцията $f(x) = \arctan x^2$ навсякаде където е възможно.

Задача 4

Намерете сумата
$\underset{n=1}{\overset{\infty}{\sum}} \dfrac{(2n+1)x^{2n}}{n!}$

Задача 5

Намерете локалните екстремуми на
$z=xy\sqrt{1-x^2-\dfrac{y^2}{4}}$

Задача 6

Представете като линеен трапец или сума на такива областта
$T \begin{cases} y \le \sqrt{2|x|} \\ y \ge \sqrt{2x-x^2} \\ -1 \le x \le 1 \end{cases}$

Задача 7

Нека $D \begin{cases} -1 \le x \le 1 \\ x^2 \le y \le 1 \end{cases}$. Сметнете

(14)
\begin{array} {l} \underset{D}{\int\int} \dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} dxdy \end{array}

Писмен изпит Анализ 2 КН (Септемрви 2009)

Този път малко се поизгавриха. Обратно на общоприетата традиция, около 80% от явилите се бяха скъсани на писмен изпит, и почти никой на устен. На устен останаха една шепа хора, все пак.
Имаше пет задачи, три от които стандартни.

Задача 2

Да се докаже, че ако е дадена функция f(x), непрекъсната и неотрицателна в $[a,\infty)$, и е изпълнено, че:
$\underset{x \to \infty}\lim f(x) = l$
За някое дадено реално l. Да се докаже, че:
$\underset{x \to \infty}\lim \cfrac{\int^{x}_{a} f(t)dt}{x} = l$

Бонус ниво: Контролни от минали години.

Федерална тайна е, че преподавателите не си правят труда да измислят нови задачи всяка година.
Просто казвам.

$\int \dfrac{x^2-1}{x\sqrt{x^4+3x^2+1}} dx =?$

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License