Упражнения и Контролни

В този раздел ще бъдат публикувани задачи, решавани по време упражнения и изпити във ФМИ.
Своевременно ще бъдат качвани и всички известни техни решения.
Все пак, най-добре е първо да си решиш задачите, а решенията да са само за проверка.


Леми за намиране на граници

Това са няколко твърдения, които може(и се налага) да се използват на писмения изпит във ФМИ. Доказвани са на лекции, затова се приемат за дадени.

(1)
\begin{eqnarray} &0. & \lim_{x \to 0} \dfrac{\ln(1+x)}{x} = 1\\ &0'.& \lim_{x \to 0} \dfrac{\log_a(1+x)}{x} = \dfrac{1}{\ln a}\\ &1.& \lim_{x \to 0} \dfrac{a^x-1}{x} = \ln a \\ &2.& \lim_{x \to 0} \dfrac{(1+x)^\mu-1}{x} = \mu \quad \mu \in \mathbb R \\ &3.& \lim_{x \to 0} \dfrac{1-\cos^\mu x}{x^2}=\dfrac{\mu}{2} \quad \mu \in \mathbb R \\ &4.& \lim_{x \to \infty} \left(\dfrac{x+1}{x}\right)^x = e \\ &4'.& \lim_{x \to 0} (x+1)^\frac{1}{x} = e \\ &5.& \lim_{f(x) \to 1} \Big[f(x)\Big]^{g(x)} = \lim_{f(x) \to 1} e^{g(x)\big( f(x) - 1 \big)} \end{eqnarray}

Навсякъде, $x$ може да се замени с функция на $x$, която клони към същото нещо.


Контролно 1 на КН за 2007-2008

Първа задача
Докажете, че:
$\arccos x + arcsin y = \arcsin(xy+\sqrt{1-x^2}\sqrt{1-y^2})$

Втора задача
Използвайки дефиницията на Коши за граница, докажете, че

(10)
\begin{align} \exists \lim_{x \to 1} \dfrac{x+1}{x(x-2)} \end{align}

Трета задача
Намерете границата:
$\underset{x \to 0}\lim (\dfrac{2^{3x}cos 2x}{2^{2x}\cos 3x})^{\dfrac{1}{tg (x)}}$

Extra credit.
Намерете границата:

(26)
\begin{align} \underset{x \to 0}\lim \dfrac{xsin\dfrac{1}{x}}{2^x+3^{\sqrt{x}}} \end{align}

Тест 1 на КН 2004/2005

Намерете границата:

(30)
\begin{align} \underset{n \to \infty}\lim ( \sqrt[n](3) \cos \frac{3}{n}-1 )n \end{align}

Тест 2 на КН 2005/2006

Докажете, че уравнението $x^2-x-\cos(2x) = 0$ има точно два реални корена.

Тест 2 на КН 2009

Намерете границата:
$\underset{x \to \infty}\lim(\sqrt{1+x+x^2}-\sqrt{1+x^2}\dfrac{ln(e^x+x)}{x})$

$\underset{x \to \infty}\lim(\sqrt{1+x+x^2}-\sqrt{1+x^2}\dfrac{ln(e^x+x)}{x})=\underset{x \to \infty}\lim(\sqrt{1+x+x^2}-\sqrt{1+x^2}\dfrac{ln e^x(1+xe^{-x})}{x})=\underset{x \to \infty}\lim(\sqrt{1+x+x^2}-\sqrt{1+x^2}\dfrac{ln e^x+ln(1+xe^{-x})}{x})=$$=\underset{x \to \infty}\lim(\sqrt{1+x+x^2}-\sqrt{1+x^2}\left(1+\dfrac{ln(1+xe^{-x})}{x}\right))=\underset{x \to \infty}\lim(\sqrt{1+x+x^2}-\sqrt{1+x^2})-\underset{x \to \infty}\lim x\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}\dfrac{ln(1+xe^{-x})}{x}=\underset{x \to \infty}\lim(\sqrt{1+x+x^2}-\sqrt{1+x^2})=...$

Бонус ниво: Контролни от минали години.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License