Тема 9

Пръстени - примери и основни свойства. Обратими елементи и делители на нулата. Теорема на Ойлер-Ферма и теорема на Уилсън.


страницата се нуждае от дописване/преглеждане


Пръстени

Дефиниция (пръстен)

Нека $M \neq \varnothing$ e непразно множество и $+$ и $.$ са бинарни операции в $M$

Казваме, че $M$ е пръстен, ако са изпълнени следните свойства:

 1. $M$ е абелева група относно събирането (+), т.е. за $\forall \ a, b, c \in M$:
     • $a + b = b + a, \ \forall \ a, b \in M$
     • $(a + b) +c = a + (b + c), \ \forall \ a, b, c \in M$
     • $\exists \ 0 \in M: a + 0 = 0 + a = a, \ \forall \ a \in M$
     • $\forall \ a \in M, \ \exists b \in M: \ a + b = 0$
 2. Асоциативност на умножението (.): $(ab)c = a(bc), \ \forall a, b, c \in M$
 3. Два дистрибутивни закона:
     • $a(b+c) = ab + ac, \ \forall a,b,c \in M$
     • $(a+b)c = ac + bc, \ \forall a,b,c \in M$

Дефиниция (комутативен пръстен)

Нека $M$ е пръстен.
Ако $ab = ba, \ \forall a,b \in M \Longrightarrow$ пръстенът е комутативен.


Дефиниция (пръстен с единица)

Нека $M$ е пръстен.
Ако $\exists e \in M: \ ae = ea = a, \ \forall a \in M \Longrightarrow M$ е пръстен с единица.


Примери

Пример 1:
$\mathbb{Z}, \ \mathbb{Q}, \ \mathbb{R}, \ \mathbb{C}$ са комутативни пръстени с единица.
Непосредствено се проверява от дефинициите.

Пример 2:
Евклидовото пространство не е пръстен.
В този случай умножение дори не е бинарна операция, защото както знаем:

вектор.вектор = скалар (греда!)

Пример 3:
$M_{n,n}(\mathbb{R})$ е пръстен с единица.
Също непосредствено се проверява от дефиницията.

Пример 4:
$\mathbb{R}[x]$ – множеството от всички полиноми с реални коефициенти.
$\mathbb{R}[x]$ е също пръстен.

Пример 5:
Всички диференцируеми функции образуват пръстен

Пример 6:
Всички функции, които в дадена точка имат дадена стойност, образуват пръстен.
// $f(e) = 0$ примерно

Пример 7:
Всички булеви функции с операции събиране по модул две и конюнкция образуват пръстен (булев пръстен)1

Пример 8:
$6 \mathbb{Z} = \{ 6n \ | \ n \in \mathbb{Z} \}$ е пръстен.

$6n.1 = 6n$, но $1 \notin 6 \mathbb{Z} \Longrightarrow 6 \mathbb{Z}$ е пръстен без единица.

Пример 9:
Нека разгледаме $Z_n$ - класовете остатъци по модул n.

$Z_n = \{ \overline{0}, \overline{1}, \dots, \overline{n-1} \}$

$\overline{a} + \overline{b} = \overline{r}$, където $a+b \equiv r \pmod n, \ r \in \{0, 1, \dots, n-1\}$

Сега дефинираме следната операция умножение на класове:
$\overline{a}.\overline{b} = \overline{t}$ и $a.b \equiv t \pmod n$

Непосредствено се проверява, че всички свойства от дефиницията са изпълнени, т.е.
$Z_n$ с операциите събиране на класове и умножение на класове е пръстен от класовете остатъци по модул n.

Обратими елементи

Дефиниция (обратим елемент в пръстен)

Нека $M$ е пръстен с единица и $a \in M$.
$a$ наричаме обратим, ако $\exists b \in M: \ ab = ba = e$.

Следствие (единственост на обратния елемент)
Ако $a$ е обратим, то $\exists ! b: \ ab = ba = e$.
Отбелязваме $b = a^{-1}$

Доказателство:
Допускаме, че $\exists \ b_1, b_2$, такива че
$b_1а = ab_1 = e$ и $b_2a = ab_2 = e$.

$b_1 = b_1e = b_1(ab_2) = (b_1a)b_2 = eb_2 = b_2 \ \Longrightarrow \ b_1 = b_2. \Box$


Дефиниция (мултипликативна група на пръстен)

Нека $M$ е пръстен с единица.

$M^* = \{ a \in M \ | \ \exists b \in M: \ ab = ba = e \} \subsetneqq M$
Т.е. $M^*$ е множеството от всички обратими елементи на $M$.

//$M^*$ е същинско подмножество на $M$, тъй като знаем, че нулата си няма обратен елемент, т.е. $0 \notin M^*$.

$M^*$ се нарича мултипликативна група на пръстена $M$.

Сега ще покажем, че $M^*$ е наистина мултипликативна група.

Нека $x,y \in M^*$

$(xy)y^{-1}x^{-1} = e$
$(y^{-1}x^{-1})(xy) = e \Longrightarrow xy \in M^*, \ (xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1}$

$(x^{-1})^{-1} = x \in M^* \Longrightarrow x^{-1} \in M^*$

До тук за $M^*$ имаме:

 • $x,y \in M^* \Longrightarrow xy \in M^*$
 • $(xy)z = x(yz)$ (асоциативността е в сила в $M$, т.е. и в $M^*$)
 • $\exists 1 \in M^*: \ 1.a = a.1 = a, \ \forall a \in M^*$
 • $x \in M^* \Longrightarrow x^{-1} \in M^*$

Така, по дефиния, можем да твърдим, че $M^*$ е група относно умножението.


Примери

$Z^* = \{1, -1\} = C_2$ е мултипликативната група на $\mathbb{Z}$.

$Q^* = \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ е мултипликативната група на $\mathbb{Q}$

$R^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ е мултипликативната група на $\mathbb{R}$

$C^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}$ е мултипликативната група на $\mathbb{C}$

$M^*_{n,n}(\mathbb{R}) = GL_n(\mathbb{R})$ е мултипликативната група на $M_{n,n}(\mathbb{R})$ (по дефиниция)


Дефиниция (поле)

Комутативен пръстен с единица,в който всеки ненулев елемент е обратим, наричаме поле.


Примери

От дефиницията следва, че $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ са полета.


Дефиниция (подпръстен)

Нека $M$ е пръстен и $\varnothing \neq M' \subset M$ е пръстен относно същите операции.
Казваме, че $M'$ е подпръстен на $M$.

Отбелазваме: $M' \subset M$


Дефиниция (подполе)

Нека $F$ е поле и $\varnothing \neq F' \subset F$ е поле относно същите операции.
Казваме, че $F'$ е подполе на $F$.


Примери

1. $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$
2. $\mathbb{R} \subset \mathbb{R}[x]$
3. $6\mathbb{Z} \subset \mathbb{Z}$


Твърдения

Твърдение 1

Нека $M$ е пръстен и $\varnothing \neq K \subset M$

$K$ е подпръстен

(1)
\begin{align} \iff \begin{cases} a+b \in K, \ \forall a,b \in K \\ -a \in K, \ \forall a \in K \\ ab \in K, \ \forall a,b \in K \end{cases} \iff \begin{cases} a-b \in K, \ \forall a,b \in K \\ ab \in K, \ \forall a, b \in K \end{cases} \end{align}

Доказателство:
За първата група от свойства твърдението е очевидно - лесно се проверява, че са изпълнени всички свойства за пръстен - комутативността и асоциативността идват от пръстена, обратния елемент идва директно от условието, а нулата се получава като съберем елемент с неговия обратен.
Сега ще докажем, че втората група от условия е равносилна на първата.
$|\Rightarrow|$ очевидно - от $a + b \in K \And -a \in K \Rightarrow a + (-b) \in K$.
$|\Leftarrow|$ Първо ще докажем, че $0 \in K$. Ами $a - a = 0 \in K$. Сега заместваме $a$ с $0$ и получаваме $0 - b \in K \quad \forall b \in K$, следователно $-b \in K\ \forall b \in K$. Следователно $a - (-b) = a + b \in K\ \forall a, b \in K$. Т.е доказахме, че от $a - b \in K\ \forall a, b \in K \Rightarrow a + b \in K\ \forall a, b \in K \And -a \in K\ \forall a \in K$.


Твърдение 2

Нека $F$ е поле, $\varnothing \neq K \subset F$ и $\exists a \neq 0 \in K$

$K$ е подполе

(2)
\begin{align} \iff \begin{cases} a-b \in K, \ \forall a,b \in K \\ a^{-1} \in K, \ \forall a \neq 0 \in K \\ ab \in K, \ \forall a,b \in K \end{cases} \end{align}

Доказателство:
$|\Leftarrow|$ Използваме горното твърдение и получаваме, че $K$ е пръстен, в който освен това всеки ненулев елемент си има обратен. По дефиницията за поле следва, че $K$ е поле.

Делители на нулата

Дефиниция (делители на нулата)

Нека $M$ е пръстен и $a \neq 0, \ b \neq 0 \in M$, такива, че $ab = 0$
$a$ и $b$ наричаме делители на нулата в пръстена $M$


Пример

Разглеждаме $M_2(\mathbb{R})$

$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$

$A.A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$
$\Longrightarrow A$ е делител на нулата.


Твърдение

Ако $M$ е пръстен с единица не е възможно един елемент да е едновременно обратим и делител на нулата.

Доказателство:
Допускаме, че е възможно, т.е.
$\exists a \in M$, такъв, че да е едновременно обратим и делител на нулата.

$a$ – обратим $\Longrightarrow \exists \ a^{-1} \in M$
$a$ – делител на нулата $\Longrightarrow \exists \ b \neq 0 \in M: \ ab = 0$

$ab = 0 \iff a^{-1}(ab) = a^{-1}0 \iff b = 0$ – противоречие!

Следователно допускането не е вярно, т.е. не съществува елемент, който да е едновременно обратим и делител на нулата. $\Box$

Теорема 1

$\mathbb{Z}_n$ - пръстен от класовете остатъци по модул $n$ и $\overline{a} \neq \overline{0} \in \mathbb{Z}_n$

 1. $\overline{a}$ е делител на нулата $\iff \ (a,n) > 1$
 2. $\overline{a}$ е обратим $\iff \ (a,n) = 1$

Доказателство:
1.
$| \Leftarrow |$
Нека $(a,n) = d > 1$. Тогава съществува разлагане на числата $a, n$:
$a = a_1d, \ a_1 \neq 0 \in \mathbb{Z}$
$n = n_1d, \ n_1 \neq 0 \in \mathbb{Z} \ (\overline{n_1} \neq \overline{0})$
Сега ще покажем, че произведението на $a$ и $n_1$ е $0$, т.е че $a$ е делител на $0$.

(3)
\begin{equation} an_1 = (a_1d)n_1 = a_1 (dn_1) = a_1n = 0 \end{equation}

получихме $0$ (при сметки в група $\mathbb{Z}_n$), защото $n$ при деление с остатък $n$ връща $0$.

$| \Rightarrow |$
Нека $a$ е делител на $0$. Тогава съществуват $a, b \in \mathbb{Z}_n$, различни от $0$ и $\bar{a}.\bar{b} = 0$. Да допуснем, че $(n, a) = 1$. Следователно $n / a.b \And (n, a) = 1 \Rightarrow n / b$. От тук получаваме, че $\bar{b} = 0$. Противоречие! Следователно $(n, a) > 1$.

2.
$|\Rightarrow|$ Да допуснем, че $a$ е обратим и $(a, n) > 1$. Следователно (от 1) получаваме, че $a$ е делител на $0$. Противоречие (не може хем да е обратим, хем да е делител на $0$).
$|\Leftarrow|$ Ще използваме теоремата на Безу: Щом $(a, n) = 1$ следователно съществуват цели числа $b, c$ такива че:

(4)
\begin{equation} ab + nc = 1 \end{equation}

Да разгледаме това равенство в групата $\mathbb{Z}_n$:

(5)
\begin{align} \bar{a}\bar{b} + \underbrace{\bar{n}}_{0}\bar{c} = \bar{1} \end{align}

Следователно $\bar{a}\bar{b} = \bar{1}$, т.е намерихме обратния елемент на $\bar{a}$ - именно $\bar{b}$. Следователно $a$ е обратим.

Теорема 2

$\mathbb{Z}_n$ е поле $\iff n$ е просто.

Доказалтество:
Ами ако допуснем, че съществува поле $\mathbb{Z}_n$, при $n$ не просто, тогава със сигурност съществува поне един делител на $n$ различен от $1$ - нека го наречем $a$. Т.е имаме $(n, a) = a > 1$. От тук $a$ е делител на нулата, следователно не е обратим. Противоречие с факта, че $\mathbb{Z}_n$ е поле (всеки елемент трябва да е обратим).

Теорема на Ойлер-Ферма

Нека $a, n \in \mathbb{N}, \ n > 1, \ (a,n) = 1$

$\Longrightarrow a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod n$

В частност, ако $n = p$ е просто, то $a^{p-1} \equiv 1 \pmod p$ (това е теоремата на Ферма).

Доказателство:
Да разгледаме мултипликативната група на $\mathbb{Z}_n$:

(6)
\begin{align} \mathbb{Z}^*_n = \{ a | (a, n) = 1 \} \end{align}

Очевидно $| \mathbb{Z}^*_n | = \varphi(n)$ - броя на взаимно простите с $n$ числа, по-малки от $n$.
От теоремата на Лагранж имаме, че за всеки елемент $\bar{a} \in \mathbb{Z}^*_n$ : $|\bar{a}| / \varphi(n)$ - т.е реда на елемента $\bar{a}$ дели реда на групата, който е $\varphi(n)$. Е да, ама както знаем ред на елемента се дефинира като минимален брой пъти, които трябва да умножим елемента със себе си за да получим $1$. Следователно:

(7)
\begin{align} \underbrace{\bar{a}.\bar{a}.\bar{a}\cdots.\bar{a}}_{|a|} = \bar{1}\ \Longrightarrow\ \underbrace{\bar{a}.\bar{a}.\bar{a}\cdots.\bar{a}}_{\varphi(n) = |a|k } = \bar{1} \end{align}

От тук вече очевидно $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$ разбира се за $(a, n) = 1$.

Теорема на Уилсън

Нека $p \in \mathbb{N}$ е просто $\Longrightarrow (p-1)! \equiv -1 \pmod p$.

Доказателство:
Ще използваме полето $\mathbb{Z}_p$ при $p$ просто.
Първо ще докажем, че $\bar{x} \neq \bar{x}^{-1}$ за всяко $\bar{x} \neq \bar{1}, \overline{p-1}$.
Ами да проверим кога $\bar{x}\bar{x} = \bar{1}$. По дефиниция имаме $x.x \equiv 1 \pmod{p}$. Следователно $p / x^{2} - 1 = (x-1)(x+1)$. Тъй като $p$ е просто имаме $p / x - 1$ или $p / x + 1$. Разбира се $x \in \mathbb{Z}_p$ следователно единствените 2 стойности са $x = \bar{1}$ и $x = \overline{p-1}$.

Сега да разгледаме

(8)
\begin{align} \bar{2}.\bar{3}.\cdots.\overline{p-2} \end{align}

Тъй като обратния на всеки елемент е различен от самия него - т.е е някой от другите, то всички елементи се групират по двойки - всеки със неговия обратен (каква идилия) и в крайна сметка излиза,че цялото произведение е $\bar{1}$. Така получаваме окончателно, че

(9)
\begin{align} \bar{1}.\bar{2}.\bar{3}.\cdots\overline{p-2}.\overline{p-1} = \bar{1}.\bar{1}.\overline{-1} = \overline{-1} \end{align}

T.e $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License