Тема 2

Прости числа и основна теорема на аритметиката, функция на Ойлер. Числови сравнения.

Взаимно прости числа

Дефиниция
Числата $a \in \mathbb{Z}$ и $b \in \mathbb{Z}$ наричаме взаимно прости т.с.т.когато те нямат общи делители по-големи от 1($\Longleftrightarrow \ (a, b) = 1$).

Твърдения:
1. Ако $a \mid b_1b_2$ и $(a, b_1) = 1 \ \Longrightarrow \ a \mid b_2$
2. Ако $a_1 \mid b$ и $a_2 \mid b$ и $(a_1, a_2) = 1 \ \Longrightarrow \ a_1a_2 \mid b$

Доказателство:
1. $(a, b_1) = 1 = ua + vb_1$ (от тъждеството на Безу)
Умножаваме двете страни на равенството с $b_2$ и получаваме, че $b_2 = uab_2 + vb_1b_2$ (1)
Знаем, че $a|a \ \Rightarrow \ a|uab_2$ (2)
Дадено е, че $a|b_1b_2 \ \Rightarrow \ a|vb_1b_2$ (3)
От (1), (2), и (3) $\Longrightarrow \ a|b_2. \ \Box$

2. $a_1|b \ \Rightarrow \ b = a_1t_1, \ t_1 \in \mathbb{Z}$
$a_2|b \ \Rightarrow \ a_2|a_1t_1$, но $(a_1, a_2) = 1 \ \Longrightarrow \ a_2|t_1$ (от твърдение 1))
$\Longrightarrow \ t_1 = a_2x \ \Rightarrow \ b = a_1a_2x \ \Longrightarrow \ a_1a_2|b. \ \Box$


Прости числа

Дефиниция
Естествените числа, които имат точно два естествени делителя(1 и себе си), наричаме прости числа.

1 не е просто!1

Свойства на простите числа

Нека $p$ е просто число.
Тогава:

 • $(p, a) = \begin{cases} 1,& p \nmid a \\ p, & p \mid a \end{cases}$
 • $p \mid a_1a_2 \ \Longrightarrow \ p \mid a_1$ или $p \mid a_2$ (не е изключващо или)

Забележка: Горните две свойства остават без доказателство!

1. $x \in \mathbb{Z}, \ x \neq \pm 1 \ \Longrightarrow \ x$ се дели на поне едно просто число.
2. Има безброй много прости числа.

Доказателство:
1. Да разгледаме най-малкия положителен делител $p$ на $x$, по голям от $1$. Има 2 случая:

 1. $p = x$, в такъв случай, очевидно $x$ няма други делители освен $\pm 1, \pm x$ следователно $x$ е просто и $x | x$, с което твърдението е доказано.
 2. $p < x$. Да допуснем, че $p$ не е просто. Тогава съществува положително число $q$, такова че $q | p \And q > 1 \And q < p$. Очевидно $q | p | x$, противоречие с факта, че $p$ е най-малкият положителен делител $\ne 1$. Следователно $p$ е просто и $p | x$ $\Box$.

2. Допускаме, че има краен брой прости числа $p_1, p_2,\cdots ,p_k$.
Разглеждаме числото $P = p_1p_2\cdots p_k + 1$.
Ако $P$ се дели на някое просто число $p_i$(което трябва да бъде
измежду числата $p_1, p_2,\cdots p_k$), то тогава и числото 1 ще трябва да се дели на $p_i$, което е противоречие.
Тогава P очевидно има само два делителя - 1 и себе си(защото не се дели на никое просто число) и следователно е просто. Това е противоречие с допускането, твърдението е доказано. $\Box$


Основна теорема на аритметиката

Нека $n > 1, \ n \in \mathbb{N}$. Тогава съществува представяне на $n$ като произведение на прости множители, т.е.
$n = p_1p_2\cdots p_k, \enspace p_i$-прости, и то е единствено с точност до реда на множителите.
Наричаме представянето Канонично разлагане/Каноничен вид на N.

Доказателство:
$| \exists |$ Съществуване:
Провеждаме индукция по $n$:

 1. $n = 2$. $2$ е просто и следователно това е подходящо представяне.
 2. Нека е доказано за всички числа по-малки или равни на $n$.
 3. За $n + 1$ :
     1. Ако $n + 1$ е просто - готово
     2. $n + 1$ не е просто, и от горното твърдение за прости числа - съществува число $p_0$ - просто, такова че $p_0 \mid n + 1$. Освен това $p_0 \ne n + 1$ (защото n + 1 не е просто), следователно $n + 1 = p_0 . b$. Прилагаме индукционната хипотеза за $b$ и получаваме, че $b$ се представя като $p_1p_2 \cdots p_t$ където $p_i$ са прости числа. Така получихме, че $n+1 = p_0 . b = p_0 p_1 p_2 \cdots p_t$

$|!|$ Единственост:
Нека $a = p_1p_2\cdots p_t = q_1q_2\cdots q_s$ са две различни представяния на $a$.
$p_1|p_1p_2\cdots p_t \ \Longrightarrow \ p_1|q_1q_2\cdots q_s$
Следователно съществува поне едно $q_i$ (например $q_1$), такова че $p_1|q_1$.
И тъй като $p_1$ и $q_1$ са прости $\Longrightarrow \ p_1 = q_1$.

Разделяме двете страни на равенството на $p_1$ и получаваме, че $p_2p_3\cdots p_t = q_2q_3\cdots q_s$.

С прилагане на същото разсъждение краен брой пъти ще получим, че $t = s$ и $p_i = q_ i, \ i = 1,2,\cdots,t$ (разбира се, с преномерация). $\Box$

Следствие: $n = p_1^{k_1}p_2^{k_2}\cdots p_s^{k_s}$,където $p_i \neq p_j$ за $i \neq j, \quad k_i \in \mathbb{N}$.


Твърдения:
Нека $a, b \in \mathbb{N}$ и $a, b > 1$.
От следствието от основната теорема на аритметиката имаме, че:
$a = l_1^{x_1}l_2^{x_2} \cdots l_m^{x_m}$
$b = l_1^{y_1}l_2^{y_2} \cdots l_m^{y_m}$, където $l_i$ са прости числа, а $x_i, y_i \in \mathbb{N} \cup \{ 0 \}$, за $\forall i = 1 \cdots m$.

Тогава:
1) НОД$(a, b) = l_1^{z_1}l_2^{z_2} \cdots l_m^{z_m}$, където $z_i = min(x_i, y_i)$.
2) НОК$(a, b) = l_1^{u_1}l_2^{u_2} \cdots l_m^{u_m}$, където $u_i = max(x_i, y_i)$.

Дефиниция (Най-малко общно кратно или НОК)
Нека $a,b \in \mathbb{N}$. Най-малкото общо кратно на a и b, наричаме минималното естествено число c, за което a|c и b|c.
Отбелязваме НОК(a,b) = c. Или още [a,b] = c, lcm(a,b) = c (least common multiple).

Пример за НОК
За числата 12 и 18 получаваме, че [12, 18] = 36, тъй като 12|36 и 18|36
а за всяко друго естествено число s, по-малко от 36 следва, че $12 \nmid s$ или $18 \nmid s$.

Друг лесен начин за намиране на НОК(a,b) е чрез формулата $[a,b] = \cfrac{ab}{(a,b)}$.


Числови сравнения

Дефиниция
Нека $n \in \mathbb{N}, \ n \neq \pm 1, 0$ и нека $a, b \in \mathbb{Z}$.
Казваме, че $a$ е сравнимо с $b$ по модул $n$, ако $n$ дели разликата на $a$ и $b$.
Записваме:
$a \equiv b(mod \ n)$

Еквивалентни дефиниции:

(1)
\begin{eqnarray} a \equiv b \pmod n &\iff& n|(a-b) \\ &\iff& a = b + sn \\ &\iff& a = q_1n + r, \quad b = q_2n + r \end{eqnarray}

(т.е. $a$ и $b$ дават един и същи остатък при деление с $n$).2


Свойства на числовите сравнения

 1. $a \equiv a \pmod n$ (рефлексивност)
 2. $a \equiv b \pmod n \iff b \equiv a \pmod n$ (симетричност)
 3. $a \equiv b \pmod n, \quad b \equiv c \pmod n \Longrightarrow a \equiv c \pmod c$ (транзитивност) offtopic: от изброените до тук свойства можем да твърдим, че релацията $\equiv$ е релация на еквивалентност (ако ви питат, да знаете ;))
 4. $a_1 \equiv b_1 \pmod n, \quad a_2 \equiv b_2 \pmod n \Longrightarrow$
  1. $ka_1 \equiv kb_1 \pmod n, \quad k \in \mathbb{Z}$
  2. $k+a_1 \equiv k+b_1 \pmod n, \quad k \in \mathbb{Z}$
  3. $a_1 + a_2 \equiv b_1 + b_2 \pmod n$
  4. $a_1 - k \equiv b_1 - k \pmod n, \quad k \in \mathbb{Z}$
  5. $a_1 - a_2 \equiv b_1 - b_2 \pmod n$
  6. $a_1a_2 \equiv b_1b_2 \pmod n$
  7. $a_1^t \equiv b_1^t \pmod n, \quad t \in N + \{ 0 \}$
  8. $f(a_1) \equiv f(b_1) \pmod n$, където $f$ е полином: $f(x) = c_0x^k+c_1x^{k-1}+ \dots + c_k, \quad c_i \in \mathbb{Z}, \ k \in N + \{ 0 \}$
 5. $a \equiv b \pmod n$, следователно $(a, n) = (b, n)$

Забележка: 5то свойство не е давано на лекции (или поне човека, който е писал първи статията не го е написал), обаче то очевидно се ползва в доказателството на мултипликативността на $\varphi$ в края на главата (където не е доказано), затова реших да го отделя като свойство на сравненията.
Забележка: Всъщност е доказано в тема "1" при алгоритъм на Евклид $(a, n) = (b, n)$, ако $a = qb + n$

Доказателства:
Всяко едно от тези двойства се доказва почти непосредствено, следвайки дадените дефиниции и свойствата на делимостта.
Освен това някои са просто обобщение на други.

Ето и няколко примерни доказателства:

За свойство 1:
$n|0$ (свойство на делимостта)
$0 = a - a$ (от втори или трети клас)
$\Longrightarrow n|(a-a) \Rightarrow a \equiv a \pmod n$. $\Box$

За свойство 4.4:
Дадено е, че:
$a_1 \equiv b_1 \pmod n \Longrightarrow n|(a_1 - b_1)$
$a_2 \equiv b_2 \pmod n \Longrightarrow n|(a_2 - b_2)$

Образуваме си разликата
$a_1a_2 - b_1b_2 = a_1a_2 - a_1b_2 + a_1b_2 - b_1b_2 = a_1(\underbrace{a_2 - b_2}_{n|}) + b_2(\underbrace{a_1 - b_1}_{n|})$

$\Longrightarrow n|(a_1a_2 - b_1b_2) \Rightarrow a_1a_2 \equiv b_1b_2 \pmod n$. $\Box$

За свойство 5:
Нека $(a, n) = d_1$ и $(b, n) = d_2$. От сравнението имаме, че $n \mid a - b$, и понеже $d_1 \mid n \And d_1 \mid a$ получаваме $d_1 \mid b$, следователно $d_1 \mid (b, n) = d_2$. Сега прилагаме същото разсъждение но за $d_2$: понеже $d_2 \mid n \mid a - b \And d_2 \mid b$ имаме $d_2 \mid a$, следователно $d_2 \mid (a, n) = d_1$. Така окончателно получихме $d_1 = d_2$, т.е $(a, n) = (b, n)$


От свойствата на числовите сравнения ясно се вижда, че две (и повече) сравнения може да ги правим всичко друго, освен да ги делим подобаващо.
Разбира се, и такова животно има, но с известни уточнения.
За нетърпеливите, ето и очакваното \cdots

Твърдение:
Нека $n \in \mathbb{N}, \quad n \neq \pm 1, 0$
Ако $ta \equiv tb \pmod n$, тогава $a \equiv b \pmod {\frac{n}{(n,t)}}$.

Доказателство (ала Зори ;)):
Нека $(n,t) = d$ и $n = n_1d$, а $t = t_1d$
Тогава $(n_1, t_1) = 1$ (*) //иначе $d$ нямаше да е най-големият общ делител на $n$ и $t$.

$ta \equiv tb \pmod n \Longrightarrow n|t(a-b)$. Заместваме и получаваме, че
$n_1d|t_1d(a-b) \Rightarrow n_1|t_1(a-b)$ (#)

От (*) и (#) следва, че $n_1|(a-b)$, т.е. $a \equiv b \pmod {n_1}$

Но $n_1 = \frac{n}{d} = \frac{n}{(n,t)}$ и следователно $a \equiv b \pmod {\frac{n}{(n,t)}}$. $\Box$


Функция на Ойлер

Дефиниция
Нека $n \in \mathbb{N}$ и $n > 1$.

$\varphi \ : \ \mathbb{N} \ \longrightarrow \ \mathbb{N}$

С $\varphi (n)$ отбелязваме броя на естествените числа, ненадминаващи $n$ и взаимно прости с $n$.

Примери:
$\varphi (2) = 1$, понеже 1 е единственото естествено число, ненадминаващо 2 и взаимно просто с 2.
$\varphi (3) = 2$, понеже 1 и 2 са единствените естествени числа, ненадминаващи 3 и взаимно прости с 3.
$\varphi (4) = 2$, (1 и 3)
$\varphi (5) = 4$, (1,2,3 и 4).


Свойства на функцията на Ойлер

1) Ако $p$ е просто, то $\varphi (p) = p - 1$.
2) Ако $n$ е степен на просто число просто, то $\varphi (n) = \varphi (p^k) = p^k - p^{k-1}$.

Доказателство:
1) Тъй като $p$ е просто число, то $p$ е взаимно просто със всички естествени числа, ненадминаващи $p$, които са $p-1$ на брой.
Т.е. $\varphi (p) = p-1$. $\Box$

2)Тъй като $p$ е просто число, то числата, които не надминават $p^k$, и не са взаимно прости с $p^k$, са само тези, които са кратни на $p$; т.е. числата $p,\ 2p,\ 3p,\ \cdots,\ p.p,\ (p+1)p,\ \cdots,\ (p^{k-1} - 1)p,\ p^{k-1}p$, които са точно $p^{k-1}$ на брой.

Всички естествени числа, ненадминаващи $p^k$, са $1,2, \cdots ,p^k$, демек $p^k$ на брой.

Така, за броят на естествените числата, които не надминават $p^k$ и са взаимно прости с $p^k$, получаваме $p^k - p^{k-1}$.
Т.е. $\varphi (p^k) = p^k - p^{k-1}$. $\Box$


Теорема

Нека $n$ е естествено число и $n = ab, \ (a,b) = 1$.
Тогава $\varphi (n) = \varphi (a) \varphi(b)$. Тоест, $\varphi(n)$ е мултипликативна функция.

Доказателство:
Построяваме си матрицата

(2)
\begin{align} A_{b, a} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & a \\ a+1 & a+2 & \cdots & 2a \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (b-1)a + 1 & (b-1)a + 2 & \cdots & ba \end{pmatrix} \end{align}

Първо ще докажем, че елементите във $x$-тия стълб дават остатък $x$ при деление с $a$:
Да разгледаме $x$-тия стълб:

(3)
\begin{align} X = \begin{pmatrix} x \\ a+x \\ \vdots \\ (b-1)a + x \end{pmatrix} \end{align}

Общия вид на елементите му е $X_i = ai + x$3, където $i = \overline{0,b-1}$. Не е трудно да се види, че $a \mid X_i - x = ai + x - x = ai$, т.е имаме, че $X_i \equiv x \pmod{a}$, за всяко $i = \overline{0,b-1}$.

Ще докажем, че числата във произволен стълб образуват пълна система остатъци при деление на $b$4:
Да допуснем, че има два елемента от един и същи стълб, които дават еднакви остатъци при деление на $b$. Нека това са $X_i$ и $X_j$, т.е нека $X_i \equiv X_j \pmod{b}$. $b \mid X_i - X_j = (ia + x) - (ja + x) = (i-j)a$. Сега използваме, че $(a, b) = 1$, заедно с първото свойство за взаимно прости числа и получаваме $b \mid i - j$. Е да обаче $i - j < |b|$ (защото и двете са неотрицателни, по-малки от $b$), т.е $i - j = 0 \iff i = j$.
С това показахме, че два произволни елемента на произволен стълб дават различни остатъци. Остава да преборим редовете (да - точно $b$ на брой са) и да заключим, че щом всеки два елемента от всеки стълб дават различни остатъци (общо $b$ на брой остатъка) и самите елементи са $b$ - значи всеки остатък се получава точно по веднъж.

Сега остава да приложим 5то свойсто на сравненията (това неофициалното) за да заключим, че:

 • ако $(x, a) = 1$, то в $x$-тия стълб всички числа са взаимно прости с $a$
 • ако $(y, a) > 1$, то в $y$-тия стълб всички числа НЕ са взаимно прости с $a$

От горните две получаваме, че всички числа (и само те) взаимно прости с $a$ се намират във стълбовете с индекси, взаимно прости с $a$.

 • във всеки стълб броя на взаимно простите с $b$ числа е точно колкото са взаимно простите с $b$ числа от 0 до $b-1$ - т.е точно $\varphi(b)$.

Сега сглобяваме картинката и получаваме, че ако търсим числата взаимно прости с $n = a.b$, то всъщност търсим числата, взаимно простите едновременно с $a$ и $b$. Във всичките $\varphi(a)$ стълба от числа взаимно прости с $a$ точно $\varphi(b)$ числа от всеки стълб са взаимно прости с $b$. Следователно търсения брой е $\varphi(a).\varphi(b)$ $\Box$


Следствие:
Нека $n = p_1^{k_1}p_2^{k_2} \cdots p_s^{k_s}$, където $k_i \in \mathbb{N}$, $p_i$ - прости числа и $p_i \neq p_j$ за $i \neq j$ (Канонично разлагане на N).
Тогава:
$\varphi (n) = \varphi (p_1^{k_1}) \varphi (p_2^{k_2}) \cdots \varphi (p_s^{k_s})$.

И тъй като $p_i$ са прости числа, получаваме еквивалентните предствяния:

(4)
\begin{eqnarray} \varphi (n) &=& (p_1^{k_1} - p_1^{k_1 - 1}) (p_2^{k_2} - p_2^{k_2 - 1}) \cdots (p_s^{k_s} - p_s^{k_s - 1}) \\ &=& p_1^{k_1 - 1}p_2^{k_2 - 1} \cdots p_s^{k_s - 1} (p_1 - 1)(p_2 - 1) \cdots (p_s - 1) \\ &=& \underbrace{p_1^{k_1}p_2^{k_2} \cdots p_s^{k_s}}_{n} (1 - \frac{1}{p_1}) (1 - \frac{1}{p_2}) \cdots (1 - \frac{1}{p_s}) \\ &=& n (1 - \frac{1}{p_1}) (1 - \frac{1}{p_2}) \cdots (1 - \frac{1}{p_s}) \end{eqnarray}

Би трябвало да е очевидно, но все пак - горният израз винаги се разписва до цяло число.

Пример:

(5)
\begin{eqnarray} 360 &=& 2^3 3^2 5 \\ \varphi (360) &=& 360(1 - \frac{1}{2}) (1 - \frac{1}{3}) (1 - \frac{1}{5}) \\ &=& 360 \frac{1}{2} \frac{2}{3} \frac{4}{5} \\ &=& 96 \end{eqnarray}

Доста по-добре е отколкото да почнеш да броиш самите числа, ненадминаващи $360$ и взаимно прости с $360$.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License