Тема 1

Делимост при цели числа. Най-голям общ делител, тъждество на Безу.


страницата (май) не се нуждае от дописване/преглеждане


Естествени числа

Дефиниция:
Дефинираме множеството от естествените числа $\mathbb N$ по следния начин:

 1. $1 \in \mathbb N$ - т.е $1$ е естествено число;
 2. $k \in \mathbb N \Rightarrow k+1 \in \mathbb N$ - т.е ако $k$ е естествено число, то и $k+1$ е естествено число.

Такива определения, се наричат определения по индукция. По дискретна математика правихме подобни дефиниции (спомнете си дефиницията за кореново дърво).

Цели числа

За целите числа($\mathbb{Z}$) знаем, че са надмножество на $\mathbb{N}$, т.е. $\mathbb{Z} \supset \mathbb{N}$.
Бинарни операции в $\mathbb{Z}$ са събиране, изваждане и умножение.
Делението не е бинарна операция за $\mathbb{Z}$!

Твърдение 1: Припомнете си, че всяко ограничено отдолу (отгоре) подмножество $U$ на естествените числа има най-малък (най-голям) елемент.
Т.е ако $\exists a \in \mathbb Z : \forall b \in U \Rightarrow a \le b$ (ако $a$ ограничава $U$ отдолу), то $\exists b_0 \in U : \forall b \in U \Rightarrow b_0 \le b$ (съществува елемент, вече от $U$, който е по-малък или равен на всички елементи на $U$).

Твърдение 2: Ако $a = bc$, където $b, c \in \mathbb Z$ и $b \neq 0, c \neq 0$, то
$|a| \ge |b|$ и $|a| \ge |c|$

Делимост на цели числа

Теорема(Деление с частно и остатък):

Нека $a, b \in \mathbb{Z}$ и $b \neq 0$. Тогава съществуват единствени $q, r \in \mathbb{Z}$, такива че $a$ може да се престави по следния начин:
$a = bq + r$ и $0 \le r < |b|$.

Доказателство:
1. Съществуване ($\exists$)
Разглеждаме множеството $M = \{ a + bs | s \in \mathbb{Z} \}$.
Вземаме неговото подмножество $M^+ = \{ x | x \in M \And x \ge 0 \} \ne \varnothing$ (т.е филтрирахме $M$ и взехме само неотрицателните).
$M^+$ е ограничено отдолу от нулата $\Longrightarrow \exists r \in M^+$, такова че за $\forall x \in M^+ \Rightarrow r \le x$ (от твърдение 1).
Тъй като $r \in M^+$ и $M^+ \subset M \Longrightarrow r = a + bs_1$.

Допускаме, че $r \ge |b| \Rightarrow r - |b| \in M^+$, което е противоречие с това, че $r$ e минимален в $M^+$, понеже $b \neq 0$, т.е. $0 < |b|$ и $0 \le r - |b| < r$.
$\Longrightarrow \exists r: \ 0 \le r < |b|$, такова че $a = -bs_1 + r = b(-s_1) + r$. Тук, ако положим $q = -s_1$, получаваме $a = bq + r$.
$q$ наричаме частно, а $r$ - остатък.

2. Единственост ($!$)
Допускаме, че
$a = bq_1 + r_1, \ 0 \le r_1 <|b|$
$a = b q_2 + r_2, \ 0 \le r_2 < |b|$
Изваждаме двете равенства и получаваме, че $b(q_1 - q_2) = r_2 - r_1$.
И тъй като $|r_2 - r_1| < |b|$ и от твърдение 2 $\Longrightarrow q_1 - q_2 = 0$, т.е. $q_1 = q_2$ и $r_1 = r_2$.


Следствие:
Не чак толкова очевидното следствие от предната теорема е, че всяко естествено число $c$ може да се представи по единствен начин в $q$-ична бройна система.
Т.е ако $c \in \mathbb{N}$ и $q \in \mathbb{N}, \ q > 1$, то
$c = c_kq^k + c_{k-1}q^{k-1}+...+c_1q+c_0$, където $0 \le c_i < q$ за $i = \overline{0,k}$

Доказателство:
Следствието се доказва индуктивно:
От теоремата $\Rightarrow c = a_1q+r_1$, ако $a_1 < q$, тогава това е търсеното представяне ($a_1 = c_1$ и $r_1 = c_0$),
иначе $a_1 = a_2q+r_2$ и $r_2 = c_1$.


Дефиниция(Делимост):

Нека $a \in \mathbb{Z}, a \neq 0$. Казваме, че $a$ дели $b$, когато $b = at, \ t \in \mathbb{Z}$.
Записваме $a / b$ или $b \vdots a$ ($b$ се дели на $a$)

Свойства на делимостта

За $a \in \mathbb{Z}, a \neq 0$ :

 1. $a / \pm a$
 2. $a / 0$
 3. $a / b \And b / a \Longrightarrow |b| = |a| \iff a= \pm b$
 4. $a / b \And b / c \Longrightarrow a / c$
 5. $a / b \Longrightarrow \pm a / \pm b$
 6. $a / b_1 \And a / b_2 \Longrightarrow a / k_1b_1+k_2b_2$, където $k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$
 7. $a / b \And b \neq 0 \Longrightarrow |a| \le |b|$

Дефиниция(най-голям общ делител (НОД)):

Най-голям общ делител на две цели числа $a, b \in \mathbb{Z}$ , поне едно от които не е нула ($a \neq 0$ или $b \neq 0$ ), наричаме цялото число $d \in \mathbb{Z}$, за което са изпълнени следните свойства:

1. $d / a$ и $d / b$.
2. $d$ е максималното с това свойство.
2'. Ако $d_1 / a$ и $d_1 / b$, то $d_1 / d$.

Отбелязваме НОД$(a, b) = (a, b) = d$12

Забележка: 2. и 2'. са еквиваленти, когато знаем, че в даденото множество има "хубава" наредба (т.е. за всеки два елемента можем да кажем кой е по-големият/по-малкият или са равни). Но при пръстените (които ще изучаваме в бъдеще) явно няма "хубава" наредба и 2. е по-вървежно ;)


Теорема(съществуване и единственост на НОД) a.k.a Теорема на Безу:

Нека $a, b \in \mathbb{Z}$ като $a \neq 0$ или $b \neq 0$. Тогава $\exists! d = (a, b)$ и
$d = ua+vb$, където $u,v \in \mathbb{Z}$3 (тъждество на Безу).

Доказателство:
Разглеждаме множеството $M = \{ xa+ yb | x, y \in \mathbb{Z} \}$.
Вземаме неговото подмножество $M^+ = \{ z \in M | z > 0 \} \ne \varnothing$.
$M^+ \subset \mathbb{N} \ \Longrightarrow \ \exists d$ - минимален елемент в $M^+$.

$d = x_1a+y_1b \ > 0$

Нека $c \in M$. Тогава $c = x_2a + y_2 b$ (от дефиницията на $M$).
От друга страна, ако използваме теоремата за деление с частно и остатък за $c$ и $d$ получаваме
$c = dq + r, \ 0 \leq r < |d| = d$
Сега да използваме двете представяния на $c$:
$x_2a + y_2b = c = dq + r = (x_1a + y_1b)q + r$
От тук получихме формула за $r$ : $r = (x_2 - x_1q)a + (y_2 - y_1q)b$.
Очевидно $r \in M$ и е неотрицателно (от ТДЧО4). Също така $r < d$ следователно не е от $M^+$ (защото $d$ е минимален елемент) и остана $r = 0$. Така получихме, че $d / c$.

Ще докажем, че $d$ е НОД на $a, b$:

 1. Ако $c \in M \Rightarrow d / c$. Сега понеже $a, b \in M$ имаме $d / a \And d / b$, т.е $d$ е техен общ делител.
 2. Нека $d_1$ е произволен общ делител на $a, b$. Тогава $d_1 / a \And d_1 / b$, следователно $d_1 / \underbrace{x_1a + y_1b}_{d}$. T.e получихме, че $d_1 / d$

Следователно, по дефиниция за НОД : $d = (a, b)$

Алгоритъм на Евклид за намиране на НОД

Дадено: $a, b \in \mathbb{Z}, \ a,b \neq 0$.

Резултат: $d =$ НОД$(a, b)$.

Процедура:

От теоремата за деление с частно и остатък $\Longrightarrow \ a=bq_1 + r_1$, $0 \leq r_1 < |b|$.

Първо ще докажем, че НОД$(a, b)$ = НОД$(b, r_1)$.
Нека $d_1 = (a, b)$ и $d_2 = (b, r_1)$.

От $d_1 =$НОД$(a, b) \Rightarrow \ d_1|a$ и $d_1|b \ \Longrightarrow \ d_1|(a-bq_1) \ \Rightarrow \ d_1|r_1$

$\Longrightarrow \ d_1|d_2$ (1)

От $d_2 =$НОД$(b, r_1) \Rightarrow \ d_2|b$ и $d_2|r_1 \ \Longrightarrow \ d_2|(bq_1 + r_1) \ \Rightarrow \ d_2|a$

$\Longrightarrow \ d_2|d_1$ (2)

От (1) и (2) $\Longrightarrow \ d_1 = d_2$.

До тук: $a = bq_1 + r_1$ и $(a, b) = (b, r_1)$

Ako $r_1 = 0 \ \Rightarrow \ d = b$ - търсеният НОД.
Иначе (ако $r_1 \neq 0$), то $b = r_1q_2 + r_2, \ 0 \leq r_2 < r_1$ като $(b, r_1) = (r_1, r_2)$.

Отново, ако $r_2 = 0 \ \Rightarrow \ d = r_1$;
иначе: процесът се повтаря.

Знаем, че за НОД$(a, b)$ можем да получим минимум 1, т.е. процесът е краен.

На $k$-та стъпка имаме:
$r_{k-1} = r_kq_{k+1} + r_{k+1}, \ 0 \leq r_{k+1} < r_k$ и $(r_{k-1}, r_k) = (r_k, r_{k+1})$.

$|b| > r_1 > r_2 >...>r_{k-1}>r_k>... \geq 0$

На $(k+1)$-ва стъпка получаваме следното:
$r_k = r_{k+1}q_{k+2} + 0$ и $(r_k, r_{k+1}) = (r_{k+1}, 0) = r_{k+1}$

Тъй като $(a, b) = (b, r_1) = (r_1, r_2) =...=(r_{k-1}, r_k) = (r_k, r_{k+1}) = r_{k+1}$.

НОД$(a, b) = r_{k+1}$. $\Box$

По обратните стъпки на алгоритъма на Евклид, можем да получим и тъждеството на Безу ($d = ua + vb$).

Получихме, че:
$d = r_{k+1} = r_{k-1} - q_{k+1}r_k$
От теоремата за деление с частно и остатък знаем, че $r_k = r_{k-2} - r_{k-1}q_k$
И при заместване на $r_k$ в горното равенство получаваме $d = u_{k-1}r_{k-1} + v_{k-1}r_{k-2}$,
където $u_{k-1}$ и $v_{k-1}$ са коефициентите, получени при приведението.
Така при следващата стъпка получаваме, че $d = u_{k-2}r_{k-2} + v_{k-2}r_{k-3}$.
Тъй като и този процес е краен, след известен брой стъпки, ще получим $d = ua + vb$. $\Box$


Пример за намиране на НОД по алгоритъма на Евклид и намиране тъждеството на Безу:

Нека $a = 321$ и $b = 123$.

$a = 2b + 75$
$b = 1*75 + 48$
$75 = 1*48 + 27$
$48 = 1*27 + 21$
$27 = 1*21 + 6$
$21 = 3*6 + 3$
$6 = 2*3 + 0$
$\Rightarrow \ (a,b) = 3$

НOД$(321, 123) = 3$
$3 = 21 - 3*6 = 21 - 3*(27 - 21) = 4*21 - 3*27 = 4*(48 - 27) - 3*27 =$
$= 4*48 - 7*27 = 4*48 - 7*(75 - 48) = 11*48 - 7*75 = 11*(b-75) - 7*75 =$
$= 11b - 18*75 = 11b - 18*(a - 2b) = -18a + 47b$
В този случай $u = -18$ и $v = 47$.


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License